1. Nazwa i siedziba sprzedającego.

MINISTERSTWO ZDROWIA

 1. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego, w dniu 31.01.2017 r. o godz. 11:00.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Składniki majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można oglądać w obiekcie sprzedającego przy ul. Miodowej 15 w Warszawie w godz. 13.00 – 15.00. Informacji dotyczących Przedmiotu sprzedaży udziela Pan Jan Kapturski, tel. 22 634 94 70

 1. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz cena wywoławcza.

Przedmiotem sprzedaży jest uszkodzony w kolizji drogowej samochód osobowy marki Skoda Superb 2,8, numer rejestracyjny WI 3276H, rok produkcji: 2007, przebieg 182 875 km, cena wywoławcza 7 200 zł brutto.

 1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
 1. Imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, NIP, Regon;
 2. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.

Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Ministerstwo Zdrowia

Biuro Dyrektora Generalnego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

Na kopercie powinien znajdować się napis:

„Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Superb. Nie otwierać przed dniem 30 stycznia 2017 r.”

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon. -pt.) w godz. 8:15-16:15 nie później niż do dnia 27.01.2017 r. do godz. 16:00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Miodowa 15 w Warszawie.

Oferta jest wiążąca przez 14 dni.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 1.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 5 („Oferta złożona w przetargu powinna zawierać”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 1. Inne informacje:

Przedmiot, o których mowa w pkt 4 niniejszego ogłoszenia stanowią własność MZ, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ten składnik majątku ruchomego ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez sprzedającego, w Warszawie przy ul. Miodowej 15, na podstawie protokołu odbioru.

Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.

Powered by WPeMatico