Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2135) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1074), Minister Zdrowia zawiadamia o przystąpieniu do wyłonienia kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej.

Kandydatów zgłaszać mogą samorządy zawodów medycznych i organizacje społeczne, których działalność statutowa polega na działaniu na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Kandydatem na członka Rady może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie związane z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe;
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Zgłoszenie kandydata zawierające:

 1. wskazanie podmiotu zgłaszającego;
 2. dane osobowe kandydata na członka Rady:
  1. imię i nazwisko,
  2. wykształcenie,
  3. tytuł naukowy, o ile posiada;
 3. opis doświadczenia związanego z działaniem na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;
 4. uzasadnienie zgłoszenia kandydata;
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

– należy przesłać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa.


Kandydatów na członków Rady Akredytacyjnej należy zgłaszać na formularzu zgłoszenia.

Powered by WPeMatico