Ogłoszenie o sprzedaży aparatu RTG z ramieniem C Shimadzu o numerze seryjnym 01616334303 rok produkcji 1994

 1. Cena wywoławcza – 25 000,00 zł
 2. Oferta winna być zapakowana w kopertę, odpowiednio zabezpieczoną przed jej przypadkowym otwarciem. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i trwale złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. Składana oferta winna być opisana według niżej podanego wzoru:

„Oferta na zakup aparatu RTG z ramieniem C. Nie otwierać przed 27.02.2017 r. godz. 11.00”

 • należy przesłać na adres:

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.

ul. Jana Pawła II 2

57-320 Polanica-Zdrój

 • lub złożyć w sekretariacie, w terminie do dnia 27.02.2017 r. do godziny 11.00
 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.02.2017 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Specjalistycznego Centrum Medycznego.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 30 dni od dnia otwarcia ofert w siedzibie Organizatora sprzedaży.
 3. Organizator nie wymaga wpłaty wadium.
 4. Organizator sprzedaży odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu; nie zawiera wymaganych danych, lub dane są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę; uczestnik nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej; nie została złożona zgodnie z reprezentacją uczestnika postępowania.
 5. O odrzuceniu oferty organizator sprzedaży zawiadomi niezwłocznie oferenta.
 6. Cena jest jedynym kryterium wyboru. Organizator sprzedaży wybierze ofertę z najwyższą ceną.
 7. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Organizator przetargu przeprowadzi aukcję z ich udziałem. Termin i miejsce aukcji zostanie podany po ogłoszeniu wyników.
 8. Organizator sprzedaży, bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo zmiany warunków sprzedaży albo jej odwołania, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym, zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. Oferent w przypadku takiej decyzji Organizatora nie ma żadnych roszczeń.
 9. O wyniku postępowania, lub zamknięciu bez dokonania wyboru jego organizator niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania.
 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.
 11. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, organizator przetargu unieważnia przetarg w tej części lub może zawrzeć umowę z następnym w kolejności oferentem (tj. z tym, którego oferta jest druga pod względem wysokości oferowanej ceny)
 12. Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest obowiązany zapłacić cenę nabycia zgodnie z zapisami 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

Oferenci mogą zapoznać się ze stanem technicznym aparatu RTG z ramieniem C o numerze seryjnym 01616334303 rok produkcji 1994:

 • w dniach 20-24.02.2017 r.
 • w godzinach 8.00 – 15.00
 • w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. ul. Jana Pawła II 2 w Polanicy-Zdroju

po uprzednim uzgodnieniu z Panią Dominiką Tust-Kopeć tel: 748 621 146

 

Oferta powinna zawierać

 1. Osoby fizyczne przystępujące do postępowania wraz z ofertą winny załączyć kopię dowodu osobistego. Osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą wraz z ofertą zobowiązani są załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS-u;
 2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży;
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami sprzedaży i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o sprzedaży;
 4. Zaakceptowany wzór umowy sprzedaży stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia o sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty w załączeniu.

Powered by WPeMatico