Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza uzupełniający konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2017 oraz realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w szpitalu w latach 2017-2018, zwanego dalej „zadanie”.

 

I. Cele programu właściwe dla realizacji zadania objętego ogłoszeniem:

Głównym celem Programu jest zmniejszenie umieralności z powodu zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania (z powodu różnych chorób, przede wszystkim z powodu POChP) poprzez wdrożenie i realizację terapii – nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej stosowanej w nowoczesnych, nadzorowanych salach Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM). Celem jest także zapewnienie dostępności do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania a także poprawa jakości życia poprzez realizację programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępie do NWM na terenie Polski i w stosunku do krajów UE.

 

II. Przedmiot konkursu ofert:

Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie realizatorów zadania polegającego na:  

 1. zakupie w roku 2017 ze środków stanowiących dofinansowanie Ministra Zdrowia aparatury i sprzętu w rodzaju określonym w poniższej tabeli w liczbie dostosowanej do liczby zaoferowanych do utworzenia stanowisk i sal NWM:
Lp. Nazwa sprzętu i aparatury Liczba sztuk
Wyposażenie 1 stanowiska Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej[1]:
1 łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie 1
2 respirator przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej (całodobowo)- szczegółowy opis dla tego sprzętu zawarty jest w dokumencie programu, strona nr 42 2 sztuki w każdym rozmiarze
3 urządzenie umożliwiające przyłóżkowe monitorowanie:

a) EKG trzyodprowadzeniowe,

b) liczby oddechów,

c) ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną,

d) wysycenia oksyhemoglobiny tlenem (saturacji) metodą przezskórną (pulsoksymetria)

1
4 nebulizator z zestawem akcesoriów (maska, ustnik, rurka T do układu respiratora) 1
5 sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym co najmniej 1 pompa strzykawkowa 1
Wyposażenie sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej:
6 zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny) 1 na 2 stanowiska
7 aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, umożliwiający monitorowanie następujących parametrów: przepływ powietrza, chrapanie, pozycja ciała, SpO2, HR, wysiłek oddechowy 1 na 2 stanowiska
8 respirator do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej 1
9 kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2 1 na 4 stanowiska
10 stacja centralnego nadzoru 1
11 analizator do gazometrii 1
12 elektryczne urządzenie do ssania – 1 na 1 stanowisko
13 defibrylator 1

 

 1. organizacji w roku 2017 na własny koszt sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej i wyposażeniu sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej, zgodnie z założeniami Programu zawartymi w dokumencie programu na stronach nr 41-43, w konieczne i niezbędne wyposażenie dla udzielania świadczeń w tych salach, którego zakup nie został objęty dofinansowaniem Ministra Zdrowia,
 2. udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych na utworzonej sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej ze środków publicznych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) w ramach posiadanej umowy z publicznym płatnikiem w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia chorób płuc. Rozpoczęcie udzielania świadczeń na utworzonej sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej powinno nastąpić niezwłocznie po rozpoczęciu użytkowania aparatury i sprzętu, zakupionych w ramach dofinansowania ze środków stanowiących dofinansowanie Ministra Zdrowia, jednak nie później niż od 1 grudnia 2017 r;
 3. realizacji programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych po leczeniu zaostrzenia w szpitalu na utworzonej Sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz po spełnieniu przez tych chorych kryteriów włączenia do programu rehabilitacji pneumonologicznej, określonych w dokumencie Programu na stronie nr 39.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą podlegały ocenie.

 

W ramach uzupełniającego konkursu ofert, planowane jest utworzenie 9 sal NWM (36 stanowisk NWM), przy czym sNWM powinna liczyć nie mniej niż 4 stanowiska NWM (zamiast jednej 4-stanowiskowej sNWM możliwe jest utworzenie 2 sal 2-stanowiskowych z jednym wyodrębnionym stanowiskiem pielęgniarskim, przy czym stanowisko nadzoru pielęgniarskiego powinno zapewniać bezpośredni kontakt wzrokowy lub przy użyciu kamer ze wszystkimi łóżkami, a w szczególności obserwacji twarzy chorego).

Realizatorem Programu może być podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.).

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, spełniające łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. posiadające w strukturze oddział chorób płuc[2], który ma dostęp w lokalizacji do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT) oraz który posiada umowę z publicznym płatnikiem w przedmiocie finansowania leczenia niewydolności oddychania u dorosłych przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych przewlekłych niezakaźnych chorobach płuc. Posiadanie oddziału musi wynikać wprost z zapisów Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – według kodu resortowego, opisanego w części VIII kodów charakteryzujących specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. poz. 594);
 2. posiadające całodobową dostępność do badań z zakresu: diagnostyki radiologicznej, EKG, bronchoskopii, badań laboratoryjnych, w tym: gazometrii, biochemii i morfologii a także dysponuje odpowiednią kadrą medyczną;
 3. posiadające zasoby kadrowe umożliwiające prawidłową realizację zadania- szczegółowe wymagania w tym zakresie znajdują się w cz. III pkt 8 ogłoszenia.
 4. spełniające warunki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) uprawniające do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych na sprzęcie objętym ogłoszeniem. Ewentualny późniejszy brak spełnienia tych warunków będzie rodził konsekwencje w zakresie opisanym w załączniku nr 12 ogólne warunki umowy (§2 ust. 30-33).

 

III. Lista wymagań formalnych

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 1. Dane identyfikujące Oferenta, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 2. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, z późn. zm.), wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta. W przypadku nieuwzględnienia w KRS zmiany dotyczącej osoby/osób upoważnionych do reprezentacji oferenta należy dołączyć oświadczenie o reprezentacji oferenta przez inną/e osobę/osoby upoważnione, niefigurujące w KRS wraz z dokumentem (uchwała, statut, powołanie, kopia złożonego KRS ZK) potwierdzającym zmianę w reprezentacji oferenta.
 3. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą: wydruk z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w którym odzwierciedlenie znajdzie fakt posiadania w strukturze oferenta oddziału chorób płuc mającego dostęp w lokalizacji do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (OAIT)[3], o którym mowa w 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, radcę prawnego albo adwokata.
 4. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, oświadczenie o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.) albo o dacie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadania (sporządzony zgodnie
  ze wzorem określonym w załączniku nr 2 i załączniku 2a do ogłoszenia), zawierający w szczególności:

  1. rodzaj sprzętu, którego zakup planowany jest w ramach realizacji objętego konkursem ofert zadania, zgodny ze sprzętem wymienionym w cz. II Przedmiot konkursu,
  2. liczbę planowanych do zorganizowania sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej,
  3. liczbę planowanych stanowisk Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej,
  4. liczbę chorych deklarowanych do objęcia opieką pneumonologiczną w ramach programu rehabilitacji pneumonologicznej w latach 2017-2018,
  5. koszt cyklu programu rehabilitacji pneumonologicznej[4] jednego chorego,
  6. harmonogram realizacji zadania objętego konkursem,
  7. kalkulację kosztów wykonania zadań objętych konkursem,
  8. deklarowany udział własny (min. 15%) w realizacji zadania programu w zakresie zakupu aparatury i sprzętu, wyrażony zarówno kwotowo jak i procentowo.
 6. Opis zasobów Oferenta, zapewniających wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności:

a) wykaz kadry specjalistów chorób płuc, kadry pielęgniarskiej, kadry fizjoterapeutów zatrudnionych przez Oferenta wraz z kopiami potwierdzonymi przez Oferenta za zgodność z oryginałem certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów dotyczących prowadzenia wentylacji mechanicznej oraz oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2016 r. poz. 922) (wykaz ww. osób należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3do ogłoszenia natomiast oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 11);

Przy czym jako minimum wymagane jest posiadanie:

 • co najmniej 3 lekarzy mogących wykazać się ukończonym kursem NWM organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, w tym co najmniej 1 lekarz z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu NWM przez co najmniej 1 rok lub ukończonym stażem klinicznym z zakresu NWM;
 • kadry pielęgniarskiej – równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno stanowisko nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (minimum 4 etaty),
  w tym równoważnik co najmniej 3 etatów, na których zatrudnieni są specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego – lub osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub ukończonym kursie specjalistycznym z zakresu pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie lub pielęgniarki z udokumentowanym doświadczeniem z zakresu monitorowania leczenia za pomocą NWM i opieki nad chorym wentylowanym mechanicznie przez rok lub ukończonym kursem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc w tym zakresie
 • kadry fizjoterapeutów przygotowanych do realizacji programu rehabilitacji pneumonologicznej.

b) informację na temat infrastruktury i wyposażenia złożoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

8. Oświadczenie, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia, o posiadaniu oddziału chorób płuc, który posiada umowę z publicznym płatnikiem w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia chorób płuc, w tym na leczenie niewydolności oddychania u dorosłych przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) w zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i innych przewlekłych niezakaźnych chorobach płuc.

9. Oświadczenie, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia,o posiadaniu oddziału chorób płuc, który ma dostęp w lokalizacji do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT) oraz który dysponuje całodobowym dostępem do badań z zakresu: diagnostyki radiologicznej, EKG, bronchoskopii, badań laboratoryjnych, w tym: gazometrii, biochemii i morfologii.

10. Informacja o doświadczeniu oferenta w realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019, złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do ogłoszenia

11. Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia o:

 1. przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych
  w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 2. przychodach z działalności leczniczej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż publiczne, uzyskanych w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju, będących przedmiotem konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1639);
 4. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą (ze wskazaniem okresu, na jaki umowa została zawarta; jednostki opłacające składkę w ratach zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o opłaceniu rat zgodnie z załącznikiem nr 8a; pozostałe zobowiązane są do podania terminu, w jakim składkę opłacono);
 5. spełnianiu/niespełnianiu warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) uprawniających do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych na sprzęcie objętym ogłoszeniem;
 6. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
 7. zapoznaniu się z treścią programu polityki zdrowotnej pn.: Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019;
 8. prawdziwości danych zawartych w ofercie;
 9. prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania;
 10. liczbie stron w ofercie;
 11. dokonaniu zakupu sprzętu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) lub w trybie zapytania ofertowego (jeżeli wartość zamówienia publicznego nie podlega trybom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych) i niewliczaniu kosztów zorganizowania zakupu do kosztów zakupu sprzętu;
 12. zobowiązaniu oferenta do bieżącego zapoznawania się z informacjami na temat postępowania konkursowego, zamieszczanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (mz.gov.pl) i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, co najmniej do dnia publikacji ogłoszenia o wyborze realizatora/ realizatorów zadania.

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta (jeżeli dotyczy), zgodnie z załącznikiem nr 9.

13. Oświadczenie o tym, które dokumenty (informacje) zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom, zgodnie z załącznikiem nr 10 do ogłoszenia.

 

IV. Kryteria oceny merytorycznej

Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone jedynie oferty spełniające warunki określone w części II. Przedmiot konkursu oraz w części III. Lista wymagań formalnych.

 1. Zadeklarowany udział własny w zakupie sprzętu i aparatury w ilości i rodzaju określonych w dokumencie Programu (0-2 pkt). Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące większy udział własny w zakupie sprzętu.
 2. Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia na zakup sprzętu i wyposażenia do sNWM w roku 2017 (0-2 pkt). Wyżej punktowane będą podmioty wnioskujące o niższą kwotę dofinansowania.
 3. Koszt cyklu rehabilitacji pneumonologicznej jednego chorego (0–3 pkt). Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące niższy koszt cyklu rehabilitacji pneumonologicznej.
 4. Zadeklarowana liczba pacjentów, którzy zostaną objęci w danym roku kalendarzowym cyklem rehabilitacji (rozpoczętym i zakończonym w tym samym roku), zgodnym z wymogami programu (0-6 pkt). Wyżej punktowane będą podmioty deklarujące większą liczbę pacjentów, którzy zostaną objęci w danym roku kalendarzowy cyklem rehabilitacji.
 5. Liczba specjalistów chorób płuc mogących wykazać się ukończonym kursem NWM organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc (0-2 pkt). Wyżej punktowane będą podmioty posiadające większą liczbę specjalistów chorób płuc mogących wykazać się ukończonym kursem NWM organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.
 6. Liczba personelu pielęgniarskiego mogącego wykazać się ukończonym kursem specjalistycznym z zakresu pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie i/lub leczenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (0-2 pkt); Wyżej punktowane będą podmioty posiadające większą liczbę personelu pielęgniarskiego mogącego wykazać się ukończonym kursem specjalistycznym z zakresu pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie i/lub leczenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.
 7. Liczba fizjoterapeutów przygotowanych do realizacji programu rehabilitacji pneumonologicznej (0-2 pkt). Wyżej punktowane będą podmioty posiadające większą liczbę fizjoterapeutów przygotowanych do realizacji programu rehabilitacji.
 8. Doświadczenie jednostki w realizacji zadania: wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny w roku 2016 i/lub 2017 w ramach Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 (0-2 pkt). Wyżej punktowane będą podmioty nieposiadające doświadczenia w realizacji programu w przedmiocie objętym konkursem ofert.
 9. Utworzenie lub planowanie utworzenia sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej przez realizatorów programu wyłonionych w postępowaniu konkursowym w roku 2016 i 2017, na terenie województwa, gdzie znajduje się siedziba oferenta (0-2 pkt).Wyżej punktowane będą podmioty, które swoją działalność leczniczą prowadzą w województwach, w których nie utworzono ze środków programu sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej.

 

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej i nienaruszonej kopercie, opisanej – „Uzupełniający konkurs ofert- Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 w zakresie zadania pn. wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWM) w aparaturę i sprzęt medyczny oraz realizację programu rehabilitacji pneumonologicznej”.

Koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta, a oferta trwale spięta (np. bindowanie, wpięcie w segregator, wpięcie w skoroszyt, grzbiet zaciskowy).

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2017 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Polityki Zdrowotnej

Miodowa 15; 00-952 Warszawa.

 

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu: od pn. do pt., w godzinach 8.15 – 16.15).

Dodatkowe informacje, wyłącznie w zakresie poprawności złożenia oferty z wyłączeniem merytorycznej treści, można uzyskać pod numerem tel. 22-63-49-570 lub 22-63-49-484, od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00-16.00. Pozostałe informacje będą udzielane zgodnie z pkt. 5 w części: Uwaga.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.).

 

Uwaga !

 1. Ogłaszający, zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą wskazanie braków formalnych oraz informacje o:
  1. 7 dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego);
  2. tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 2. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej;
 3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
 4. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu albo unieważnieniu konkursu jest zamieszczana  na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę administracyjną ministra właściwego do spraw zdrowia.
 5. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek jednostki/Oferenta. Wniosek, o którym mowa powyżej, może zostać przesłany drogą elektroniczną na adres poczty: dep-pz@mz.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Odpowiedź na wniosek udzielona zostanie w takiej samej formie w jakiej przekazane zostanie zapytanie.
 6. Przystąpienie do postępowania konkursowego nie jest uwarunkowane wpłaceniem/ zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 7. Ogłaszający zastrzega, że w  przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie koszt cyklu rehabilitacji pneumonologicznej jednego chorego.
 8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty konkursowej (dotyczy wartości środków, o które zabiega Oferent).
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt 8, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu Oferenci wskazani jako wybrani realizatorzy prześlą bez osobnego wezwania do siedziby Ogłaszającego (na adres wskazany w treści niniejszego ogłoszenia), wykaz działań jakie Oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela Oferenta   na to wezwanie równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 1. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnią wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.

Załączniki nr 12 do ogłoszenia stanowi informacje o ogólnych warunkach umowy jaka zostanie zawarta z wybranymi w konkursie realizatorami zadania.


[1] Należy odpowiednio zwiększyć liczbę sztuk sprzętu, których zakup może zostać dofinansowany ze środków programu, w zależności od liczby zaoferowanych do utworzenia stanowisk NWM, przy czym 1 sala Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej powinna liczyć 4 stanowiska NWM.

[2] kod resortowy 4272 (oddział chorób płuc) lub 4270 (oddziału gruźlicy i chorób płuc)

[3] należy przesłać jedynie odpowiedni fragment księgi rejestrowej, w którym uwidocznione zostanie powyższe wymaganie formalne. Nie jest wymagane dołączanie do oferty całej księgi rejestrowej.

[4] przez jeden cykl programu rehabilitacji pneumonologicznej rozumie się 21 sesji, każda po 60 min, realizowanych przez fizjoterapeutę w domu chorego w formule: 3 sesje  w tygodniu – patrz dokument programu str. 40

Powered by WPeMatico