Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817.)

Minister Zdrowia wspiera realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

W 2018 r. współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa powyżej, została określona w Programie współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

 

Termin realizacji zadań: 1 maja – 1 grudnia 2018 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań w 2018 r. –  700 000 zł

 

Tytuły zadań publicznych zleconych do realizacji w roku 2018:

 1. Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami – 200 000 zł.
 2. Program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy – 200 000 zł.
 3. Działania upowszechniające wiedzę na temat korzyści związanych ze szczepieniami – 200 000 zł
 4. Program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów – 100 000 zł.

W roku ogłoszenia konkursu Minister Zdrowia nie realizował zadań publicznych tego samego rodzaju. W roku 2017 Minister Zdrowia zlecił  do realizacji zadania publiczne, wymienione w pkt 1, 2 oraz 4, przekazując kwotę dotacji w łącznej wysokości 240 870 zł.

 

Terminy i warunki realizacji zadania publicznego oraz zasady przyznawania dotacji

 1. oferta powinna być złożona na właściwym formularzu, odpowiadającym wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu, właściwie wypełniona pod względem technicznym (zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się we wzorze formularza), podpisana własnoręcznie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta oraz zawierać wymagane podpisy i pieczątki;
 2. ostateczny termin złożenia oferty powinien być zgodny z datą wskazaną w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia);
 3. oferent powinien zapewnić nie mniej niż 30% wysokości środków finansowych w postaci wkładu własnego realizacji zgłoszonego zadania;
 4. oferent musi zapewnić pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem kadry odpowiedzialnej za obsługę finansowo-księgową i merytoryczną zadania;
 5. oferent powinien przedstawić co najmniej 2 rekomendacje, od dwóch różnych podmiotów, potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania (ważne do 18 miesięcy od daty wystawienia);
 6. w przypadku propozycji wydawniczych związanych z realizacją zadania, oferent powinien posiadać wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej;
 7. do oferty należy dołączyć aktualny odpis rejestru, w którym zarejestrowana jest organizacja (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
 8. do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 i 2017 r.;
 9. do oferty należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku jego wskazania w pkt V.4. ofert);
 10. oferta powinna dotyczyć zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
 11. okres realizacji zadania 1 maja – 1 grudnia 2018 r.

Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

 

Kryteria merytoryczne stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. doświadczenie w realizacji zadania zbieżnego z zadaniem publicznym będącym przedmiotem złożonej oferty;
 2. wykonanie zadania przy współudziale wolontariuszy;
 3. kompleksowość realizacji zadania;
 4. szczegółowy opis realizacji zadania wraz z harmonogramem działań spójny z przedstawionym kosztorysem;
 5. odpowiednie kwalifikacje kadry znajdujące zastosowanie przy realizacji zadania;
 6. sposób realizacji zadania pozwalający na uzyskanie trwałych efektów prowadzonych działań;
 7. liczba osób korzystających z działań przedstawionych w ofercie oraz zasięg terytorialny tych działań;
 8. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, opis ich przyczyn oraz skutków (w jakim stopniu przyjęty przez oferenta sposób działania przyczyni się do rozwiązania istniejącego problemu lub złagodzenia jego negatywnych skutków);
 9. jakość dotychczasowej współpracy z administracją publiczną (w tym rzetelność oraz terminowość wykonywania i rozliczania zadań realizowanych w latach ubiegłych) udokumentowana przez oferenta;
 10. spójność zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji z treścią zlecanego zadania publicznego.

 

Informacje dodatkowe:

 1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1200), powinny być finansowane przez  Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innych kosztów zadania, których dofinansowanie odbywa się na mocy innych ustaw;
 2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem;
 3. wybór form i sposobów realizacji zadania należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób objętych realizacją zadania;
 4. z dotacji nie finansuje się szkoleń (czy doszkalania) profesjonalistów;
 5. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata;
 6. przy rozpatrywaniu ofert ma zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817);
 7. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z pokryciem wynagrodzenia Kadry odpowiedzialnej za koordynację zadania;
 8. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z pokryciem wynagrodzenia Kadry odpowiedzialnej za obsługę finansową zadania;
 9. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z pokryciem opłat za energię, wodę, gaz, internet, sprzątanie, itp.
 10. umowy na realizację zadań będą zawierane po uruchomieniu środków na realizację współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi.

Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz.1300) wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Termin dokonania wyboru ofert:

do 15 kwietnia 2018 r.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Zdrowia Publicznego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert [należy podać numer i nazwę zadania publicznego]”.

Powered by WPeMatico