Dyrektor Szpitala Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Naczelnej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników  na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są u specjalisty ds. organizacyjnych (Pawilon B, Administracja, II piętro, pokój nr 2C9 tel. 32 373 37 43)

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie BIP Ministerstwa Zdrowia pod adresem:

Dział Spraw Pracowniczych

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Marii Curie – Skłodowskiej 9

41-800 Zabrze

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu”.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

O terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Powered by WPeMatico