nr ogłoszenia: 9871  poz. 1830

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

podreferendarz do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1„umowa na zastępstwo”

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji dotyczącej całego Departamentu, do podpisu Kierownictwa Departamentu, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Departamencie,
 • ewidencjonowanie w systemie obiegu dokumentów pism wpływających i wychodzących do/z Departamentu, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • monitorowanie stanu realizacji spraw prowadzonych przez pracowników Departamentu, w celu zapewnienia terminowości obiegu dokumentów,
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw
  w Departamencie, zamawianie materiałów biurowych, organizowanie transportu, w celu wsparcia bieżącej pracy Kierownictwa i pracowników Departamentu,
 • redagowanie krótkich pism na polecenie Kierownictwa Departamentu, dotyczące całego Departamentu, w celu wsparcia bieżącej pracy Kierownictwa i pracowników Departamentu,
 • przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Departamentu, w celu wsparcia bieżącej pracy Kierownictwa i pracowników Departamentu,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, wyjść służbowych i prywatnych, delegacji, urlopów wypoczynkowych pracowników Departamentu oraz przyjmowanie orzeczeń o niezdolności do pracy i przekazywanie ich do komórki właściwej do spraw kadr, w celu wsparcia bieżącej pracy Kierownictwa i pracowników Departamentu,
 • prowadzenie ewidencji umów zleceń i umów o dzieło oraz rejestru skarg i wniosków przekazywanych do Departamentu, w celu wsparcia bieżącej pracy Kierownictwa i pracowników Departamentu.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca pod presją czasu;

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na
I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości – przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; toaleta dla osób  niepełnosprawnych znajduje się na parterze; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: średnie,
 • 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie,
 • znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
 • zdolności komunikacyjne,
 • obsługa sprzętu biurowego,
 • umiejętność obsługi komputera – Word, Excel.

wymagania dodatkowe:

 • znajomość instrukcji kancelaryjnej,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w stresie,
 • asertywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 11.04.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „podreferendarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia – umowa na zastępstwo”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e – mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,6 do 1,715.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

– w Departamencie Infrastruktury i e-Zdrowia – (22) 53-00-250,

– w Biurze Kadr – (22) 63-49-665.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: sprawdzenie znajomości języka angielskiego,

etap 4: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico