Minister zdrowia ogłasza nabór na stanowisko:

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

siedziba: ul. I. Krasickiego 26,

02-611 Warszawa

 

1. Kandydatem przystępującym do naboru na stanowisko Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Agencji) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
 2. posiada wiedzę z zakresu ochrony zdrowia oraz oceny świadczeń opieki zdrowotnej, farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ekonomiki zdrowia;
 3. posiada co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w:
  1. jednostkach naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. poz. 1049) lub
  2.  jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
 4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. korzysta z pełni praw publicznych.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Prezesa Agencji obejmuje w szczególności:

 1. kierowanie Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. wykonywanie zadań, o których mowa w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1793, z późn. zm.), w tym realizacja zleceń, o których mowa w art. 31c ust. 1 i art. 31f ust. 5 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 3. współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami prowadzącymi w innych krajach działalność w zakresie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;
 4. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Agencji;
 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
 6. publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji:
  1. analiz weryfikacyjnych Agencji wraz z analizami wnioskodawcy, o których mowa w art. 25 pkt 14 lit. c oraz art. 26 pkt 2 lit. h oraz i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, z późń. zm.),
  2. stanowisk i opinii Rady Przejrzystości oraz Rady do spraw Taryfikacji,
  3. rekomendacji Prezesa Agencji,
  4. raportów w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej,
  5. opinii o projektach programów polityki zdrowotnej,
  6. porządku obrad, planu prac Rady Przejrzystości oraz protokołów z jej posiedzeń.

3. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. życiorys;
 2. list motywacyjny;
 3. kopię dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1;
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w jednostkach, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 lit. a lub lit. b (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej);
 6. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia oferty;
 7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 10. kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm.).

 

 • Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
 • Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

 

Dokumenty składane w ramach oferty (pkt 3), w oryginale albo kopii uwierzytelnionej notarialnie, należy nadsyłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

albo składać osobiście w Ministerstwie Zdrowia, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, ul. Długa 38/40, w pok. 227,

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„NABÓR NA STANOWISKO PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI”

 

Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 26 października 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia. Oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 3, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 3, będzie skutkował tym, że takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania naborowego.

 

4. Informacje o metodach i technikach naboru:

 1. nabór przeprowadza zespół, o którym mowa w art. 31r ust. 3 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 2. technika naboru będzie polegała na:
  1. formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 3,
  2. analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w pkt 3,
  3. rozmowie kwalifikacyjnej, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

Powered by WPeMatico