W związku z napływającymi do Ministerstwa Zdrowia informacjami od lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nieskutecznie złożyli wiosek o przystąpienie do LEK lub LDEK w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), wnioskujących jednocześnie o przywrócenie terminu do dokonania czynności technicznej przesłania zapisanego wniosku lub systemową zmianę statusu wniosku i spowodowanie jego przesłania do Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), przedstawiamy poniżej stanowisko resortu.

Błąd, na który wskazują lekarze polegać miał na uznaniu, że wypełniony w SMK wniosek o LEK i LDEK, po wybraniu opcji ZAPISZ i uzyskaniu statusu wniosku SZKIC, zostaje przesłany automatycznie do Centrum Egzaminów Medycznych, co nie było zgodne ze stanem faktycznym. Przekazanie wniosku do CEM wymagało bowiem użycia funkcji WYŚLIJ, dostępnej w systemie.

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędów Wojewódzkich, a także na stronie startowej SMK w zakładce Pomoc, dostępnej nawet bez konieczności założenia konta, znajdują się linki do podręczników dla użytkowników SMK, w tym PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SMK – WNIOSKOWANIE O LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY(LEK)/ LEKARSKO -DENTYSTYCZNY EGZAMIN KOŃCOWY (LDEK). Na stronie nr 6 tejże instrukcji znajduje się wyraźna i jednoznaczna informacja o treści:

„Zapisanie wniosku o egzamin nie oznacza złożenia wniosku do CEM. Po zapisaniu wniosek musi zostać wysłany tj. wnioskujący musi użyć funkcjonalności „Wyślij”. Poprawne wysłanie wniosku zakończy się zaprezentowaniem przez system numeru wniosku oraz numeru mikrorachunku, na który należy dokonać ewentualnej opłaty.”

Jednocześnie, przepisy prawa nie przewidują możliwości przywrócenia terminu lub wykonania w SMK czynności za użytkownika występującego w danej roli przez administratora systemu.

Jedynie w przypadku awarii, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (DZ.U. z 2015 r., poz. 1991, z późn. zm) SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia w okresie tygodnia przed upływem terminu na złożenie wniosku o LEK i LDEK, terminy te przedłuża się o czas trwania awarii od momentu jej usunięcia. Przedłużenie terminu następuje z urzędu przez operatora systemu. Takie zdarzenie nie miało jednak miejsca i ok. 7 400 osób skutecznie złożyło ww. wnioski.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informujemy, że nie ma przesłanek prawnych ani faktycznych umożliwiających dokonanie czynności związanych z wysłaniem wniosku do LEK i LDEK po upływie ostatecznych terminów wynikających z przepisów prawa.

Powered by WPeMatico