nr ogłoszenia: 9868   poz. 1829
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

radcy prawnego w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Procesowej i Postępowania Administracyjnego w Departamencie Prawnym

Liczba lub wymiar etatu: 1

„umowa na zastępstwo”

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami, w tym przygotowywanie pism procesowych, w szczególności pozwów, odpowiedzi na pozwy, apelacje, odpowiedzi na apelacje, skargi kasacyjne, odpowiedzi na skargi kasacyjne  (zastępstwo procesowe),
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych, projektów postanowień i decyzji administracyjnych,  projektów odpowiedzi organu na skargi do sądów administracyjnych,
 • sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz i analiz z zakresu działu „zdrowie” w celu wyjaśnienia zagadnień prawnych na pisemny wniosek komórek organizacyjnych MZ i podmiotów zewnętrznych,
 • opracowywanie i opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz przez inne organy w ramach uzgodnień międzyresortowych.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się;

urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę; budynek jest  częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • uprawnienia radcy prawnego,
 • 2 lata doświadczenia w zawodzie radcy prawnego,
 • wiedza systemowa z zakresu działu „zdrowie”,
 • znajomość kpc, kpa, prawa cywilnego, prawa pracy,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe:

 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej w zawodzie radcy prawnego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym program Lex,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność negocjacji,
 • dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień radcy prawnego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 11.04.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa

z dopiskiem: z dopiskiem: „radca prawny w Departamencie Prawnym – umowa na zastępstwo – poz. 1829”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 2,370 do 2,779.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Prawnym (0-22) 831-21-32
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico