Nr ogłoszenia: 8235 poz. 1808

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Ministerstwa Zdrowia,
 • skanowanie, sortowanie oraz indeksowanie korespondencji w elektronicznym systemie zarządzania dokumentami,
 • kwalifikowanie oraz wydawanie korespondencji właściwym komórkom organizacyjnym,
 • przyjmowanie korespondencji wnoszonej za pośrednictwem poczty e-mailowej i ePUAP oraz kwalifikowanie  do właściwych komórek merytorycznych i jednostek podległych,
 • rejestrowanie pism kierowanych do jednostek podległych Ministrowi Zdrowia i pilnowanie odbioru terminowej korespondencji,
 • przygotowywanie do urzędu pocztowego korespondencji wychodzącej z Ministerstwa Zdrowia,
 • udzielanie informacji interesantom o wpływie korespondencji do Ministerstwa Zdrowia oraz komórce prowadzącej sprawę,
 • rozdzielanie prasy.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres; wysoka kultura osobista, praca wymaga przemieszczania się; praca w zespole;

urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na parterze  w budynku „B”, budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;  toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w skrzydle „B” budynku na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych,
 • znajomość regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia,
 • znajomość podziału kompetencji Sekretarza i Podsekretarzy Stanu,
 • znajomość zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • komunikatywność.

 

wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu EZD,
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony zdrowia.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 17.02.2017 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „referendarz w Wydziale Obsługi Kancelaryjnej w Biurze Ministra „umowa na zastępstwo” – poz. 1808”

 

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,645 do 1,784.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

– w Biurze Ministra – (22) 63 49 437,

– w Biurze Kadr – (22) 63 49 521.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje  o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1:  weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne

etap 2:  test wiedzy merytorycznej,

etap 3:  rozmowa kwalifikacyjna.

 

Powered by WPeMatico