Lekarz, który wypisuje receptę, może oznaczyć poziom odpłatności leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w następujący sposób:

  • nie wpisuje odpłatności – jeśli produkt występuje w wykazie leków refundowanych w jednej odpłatności lub jeśli przepisuje go za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu. Lek może mieć dwa poziomy odpłatności – w zależności od wskazania, w jakim ma być stosowany. W przypadku konkretnego leku, kiedy zakres wskazań objętych refundacją przewiduje refundację we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, lek jest wydawany z odpłatnością 30% (wyższą), a kiedy ten sam lek jest przepisany w zakresie wskazań objętych refundacją (np. nowotwory złośliwe), wówczas poziom odpłatności ustalono na „bezpłatnie”;
  • wpisuje odpłatność określoną w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych;
  • wpisuje symbol „P” – w przypadku przepisywania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu;
  • wpisuje B lub równoważne (przez „równoważne” należy rozumieć, że na recepcie można wpisać słowo „bezpłatnie” lub „bezpłatny” oraz każdy inny skrót tych słów) – jeśli produkty mają zostać wydane bezpłatnie;
  • wpisuje R lub równoważne (przez „równoważne” należy rozumieć, że na recepcie można wpisać słowo „ryczałt” oraz każdy inny skrót tego słowa) – jeśli produkty mają zostać wydane za odpłatnością ryczałtową;
  • wpisuje 30% – jeśli produkty mają zostać wydane za odpłatnością 30% limitu finansowania;
  • wpisuje 50% – jeśli produkty mają zostać wydane za odpłatnością 50% limitu finansowania;
  • wpisuje X lub 100% – jeśli produkty mają zostać wydane za pełną odpłatnością pacjenta.

Powyższe oznaczenia nie są wymagane w przypadku recept wystawianych dla pacjentów posiadających uprawnienie dodatkowe.