Minister zdrowia ogłasza nabór na stanowisko:

Rzecznika Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

 

 1. Kandydatem przystępującym do naboru na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • stan jej zdrowia pozwala na prawidłowe sprawowanie funkcji Rzecznika;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji Rzecznika.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Rzecznika Praw Pacjenta obejmuje w szczególności:

 • kierowanie pracami Biura Rzecznika Praw Pacjenta;
 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.);
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.
 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopię dowodu osobistego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokumentów potwierdzających jednoznacznie kwalifikacje i dorobek zawodowy;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia oferty;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość wykonywania pracy na stanowisku Rzecznika Praw Pacjenta;
 • oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. 1167 i 1948);
 • kopię świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (dotyczy kandydatów, do których ma zastosowania art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.).

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.

 

Dokumenty składane w ramach oferty (pkt 3), w oryginale albo kopii uwierzytelnionej notarialnie, należy nadsyłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg

Miodowa 15

00-952 Warszawa

albo składać osobiście w Ministerstwie Zdrowia, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, ul. Długa 38/40, w pok. 227,

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta”

 

Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godziny 9:00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 3, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 3, będzie skutkował tym, że takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania naborowego.

 1. Informacje o metodach i technikach naboru:

 • nabór przeprowadza zespół, o którym mowa w art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • technika naboru będzie polegała na:
  1. formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 3,
  2. analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w pkt 3,
  3. rozmowie kwalifikacyjnej, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku Rzecznika Praw Pacjenta oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rzecznik nie może:

 1. zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych;
 2. należeć do partii politycznej;
 3. prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.

Powered by WPeMatico