nr ogłoszenia: 7383   poz.  1804

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. analiz podmiotów leczniczych na podstawie dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii

Liczba lub wymiar etatu: 2

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie zestawień, analiz i wizualizacji na potrzeby analiz pojedynczych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach projektu unijnego „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”,
 • wykorzystywanie w analizach danych z innych źródeł istotnych z punktu widzenia funkcjonowania pojedynczego podmiotu (zachorowalność, chorobowość, zmiany demograficzne),
 • tworzenie propozycji sposobów prezentacji informacji: tworzenie wskaźników, wizualizacja danych jednostkowych,
 • tworzenie narzędzi do analizy i wizualizacji, ich optymalizacja pod kątem czasu wykonywania poleceń,
 • znajdywanie wytycznych, analiz, raportów dotyczących analizy sposobu funkcjonowania podmiotów leczniczych.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres; Departament Analiz i Analiz mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 5; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie wykonywanych zadań,
 • umiejętność pracy z dużymi bazami danych i hurtowniami danych,
 • znajomość statystyki i ekonometrii,
 • znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (SAS, R),
 • znajomość SQL,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej.

wymagania dodatkowe:

 • co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze ekonomii, modelowania ekonomicznego lub analiz statystycznych w sektorze publicznym lub prywatnym, lub w badaniach naukowych,
 • doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych i hurtowniami danych,
 • umiejętność tworzenia bibliotek dynamicznych rozwiązujących czasochłonne problemy numeryczne w językach niskiego poziomu (C, C++),
 • znajomość teorii ekonomii z zakresu ochrony zdrowia,
 • doświadczenie w tworzeniu modeli prognostycznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 26.01.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr,

Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista ds. analiz na podstawie dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii poz. 1804

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO (2016-2018) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY  O SŁUŻBIE CYWILNEJ.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Analiz i Strategii (22) 86 01 105,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Powered by WPeMatico