nr ogłoszenia:10341   poz. 1844
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. rozwoju zawodowego w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Szkoleń w Biurze Kadr

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych dla pracowników MZ wg zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego planów szkoleń oraz wg doraźnych potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne, w tym w ramach POIiŚ 2014-2020 i POWER, w celu zapewnienia dostępu pracowników do szkoleniowych form rozwoju zawodowego,
 • Udział w realizacji prac na rzecz administrowania dokumentacją i zarządzania informacjami w zakresie Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego (IPRZ) członków korpusu służby cywilnej, w celu zapewnienia rozwoju kompetencji pracowników zgodnego z założeniami oraz w celu zapewnienia efektywnego przetwarzania informacji wynikających z treści IPRZ-ów,
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur z tytułu uczestnictwa pracowników w szkoleniach, w tym w ramach POIiŚ 2014-2020 i POWER i przekazywanie ich do Biura Dyrektora Generalnego, w celu zapewnienia właściwego wydatkowania środków publicznych przeznaczanych na rozwój zawodowy,
 • Przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie/sfinansowanie nauki, porozumień w sprawie praktyk studenckich i umów w sprawie staży, przedstawianie ich stronom do akceptacji, w celu uzgodnienia założeń dotyczących obowiązków i praw,
 • Opracowywanie i analizowanie zbiorczych zestawień ankiet z przeprowadzonych szkoleń w celu zapewnienia dostępu do informacji jakościowych na temat zrealizowanych na rzecz pracowników MZ szkoleń oraz wnioskowanie na ich podstawie w zakresie niezbędnych zmian w obszarze realizacji szkoleń,
 • Udział w realizacji zadań na rzecz opracowywania polityki, projektów związanych z rozwojem potencjału społecznego organizacji, celem zapewnienia jakościowej reprezentacji prowadzonych przez siebie tematów w opracowywanych programach.

 

Warunki pracy:

Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres; urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę, pokój znajduje się na 1 piętrze; budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w skrzydle B i C budynku;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze HR,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej,
 • komunikacja,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • myślenie analityczne,
 • rzetelność,
 • współpraca,
 • orientacji na klienta.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w zakresie organizacji szkoleń,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 04.05.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr

ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Szkoleń w Biurze Kadr – poz. 1844”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy
od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,499 do 2,0.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

– w Biurze Kadr (22) 63 49 434.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Powered by WPeMatico