W związku z realizacją przez Ministerstwo Zdrowia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, w tym zadania pn. Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów zapraszamy do składania ofert na stanowisko eksperckie wspomagające prace przy realizacji ww. zadania.

Zakres umowy:

 1. Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na strategię ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie prowadzenia kampanii promocyjno-edukacyjnych, w szczególności:
  1. ustalenie harmonogramu prac,
  2. przygotowanie wkładu do ogłoszenia postępowania przetargowego zgodnie z właściwością w porozumieniu z innymi członkami zespołu,
  3. wypracowanie ostatecznej wersji dokumentu w porozumieniu z innymi członkami zespołu,
  4. ustalenie wymagań dotyczących realizatora,
  5. wybór elementów do oceny,
  6. ustalenie kryteriów oceny.
 2. Przygotowanie wkładu do odpowiedzi na wpływające zapytania w ramach postępowania.
 3. Ocena ofert przetargowych – wydanie opinii zbiorczej dotyczącej ofert przetargowych.
 4. Przygotowanie odpowiedzi na zapytania wybranej firmy/firm.
 5. Przygotowanie recenzji prac wybranej firmy/firm.
 6. Nadzór nad realizacją umowy przez wybraną firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie związane z naukami społecznymi, ekonomicznymi i medycznymi
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu PR
 • Doświadczenie w pracy jako ekspert z zakresu PR
 • Doświadczenie w opracowywaniu strategii rozwoju dla jednostki administracji publicznej
 • Doświadczenie w realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych da jednostki administracji publicznej
 • Udział w organizacji wydarzeń (co najmniej 5) w obszarze ochrony zdrowia
 • Przeprowadzenie działań z zakresu PR w co najmniej jednym projekcie dotyczącym ochrony zdrowia
 • Przeprowadzenie co najmniej jednej długoterminowej (min. rocznej), ogólnopolskiej kampanii PR
 • Wiedza z zakresu prowadzenia działań PR
 • Wiedza z zakresu planowania budżetu na działania PR


Miejsce i czas realizacji umowy:

 • Poza siedzibą zamawiającego
 • Przewidywany czas trwania umowy: do końca 2017 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy.


Wymagane dokumenty:

 • CV, z którego wynikać będzie spełnianie wymagań niezbędnych związanych ze stanowiskiem w postępowaniu przetargowym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w naborze oraz do celów realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 • wskazanie proponowanej kwoty brutto za realizację umowy.

 

Kryteria wyboru osoby do realizacji umowy:

 • Osoba fizyczna do realizacji umowy będzie wybrana spośród kandydatów spełniających niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem, w oparciu o test kompetencyjny (w przypadku dużej liczby kandydatów), cenę zaproponowaną za realizację umowy oraz rozmowę kwalifikacyjną.
 • Ministerstwo Zdrowia zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi oferentami.


Terminy:

 • termin składania dokumentów do 2 kwietnia 2017 roku
 • pracownik MZ skontaktuje się z wybranymi oferentami w celu ustalenia dokładnej godziny rozmowy kwalifikacyjnej i ewentualnego testu kompetencyjnego.


Informacje dodatkowe:

 • dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
  promocja@mz.gov.pl,
 • w tytule wiadomości prosimy o zapis „Specjalista w dziedzinie public relations”,
 • szczegółowe warunki, na jakich będzie realizowane zamówienie zostaną ustalone w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy wykonawcą a Ministerstwem Zdrowia. Umowa będzie zawierała elementy zarówno umowy o dzieło, jak i umowy o świadczenie usług,,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 634 93 03,
 • Ministerstwo zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bez podania przyczyny. Informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przesłana do Kandydata drogą e-mailową.

 

Powered by WPeMatico