nr ogłoszenia: 8657  poz. 1815

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty w Wydziale do spraw Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, w tym ze współpracąz Państwową Inspekcją Sanitarną i innymi właściwymi podmiotami,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją NPZ, w tym planowanie, wdrażanie i ewaluacja zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w NPZ, w szczególności w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych,
 • uczestniczenie w procedurze powierzania realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego (w trybie konkursowym i pozakonkursowym) oraz prowadzenia spraw dotyczących powierzania zadań organizacjom pozarządowym,
 • organizacja i udział w spotkaniach związanych z koordynacją realizacji NPZ przez Ministerstwo Zdrowia,
 • przygotowywanie projektów materiałów informacyjnych (informacje o rozwiązaniach prawnych, odpowiedzi na pytania mediów, itp.), dotyczących regulacji prawnych pozostających w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych,
 • gromadzenie i aktualizacja wiedzy dotyczącej skuteczności i efektywności interwencji dotyczących zdrowia populacji, a także relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy czynnikami ryzyka a stanem zdrowia społeczeństwa, w szczególności w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych,
 • udział w opracowywaniu propozycji nowych zadań z zakresu zdrowia publicznego,
 • przygotowywanie i opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych w zakresie właściwości Departamentu. Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji prawniczych Rządowego Centrum Legislacji, komisjach parlamentarnych prezentując na nich stanowisko Departamentu,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytanie poselskie i wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli oraz inne pisma związane z realizowanymi zadaniami.

 

Warunki pracy:

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi;
 • urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie na parter;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • dobra znajomość języka angielskiego w zakresie ochrony zdrowia, w tym odpowiadanie na korespondencję, pisanie notatek, udział w spotkaniach z udziałem gości zagranicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • znajomość procedur administracyjnych.

dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk biologicznych, weterynaryjnych lub pokrewne.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek /kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się
  w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wymagania, kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl: Ministerstwo, Urząd, Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 03.03.2017 r. pod adresem:

 

Ministerstwo Zdrowia

Biuro Kadr,

ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale do spraw Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego – umowa na zastępstwo” poz. 1816”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo, Urząd, Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,499 do 1,930.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 318,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: sprawdzenie znajomości języka angielskiego,

etap 4: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico