nr ogłoszenia:9468  poz.  1824

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty w Wydziale ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 1

„umowa na zastępstwo”

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestniczenie w realizacji zadań związanych z opracowywaniem i realizacją Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu procedury konkursowej na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu umów oraz aneksów do umów na realizację zadań programu, monitorowanie i rozliczanie umów zawartych w ramach Programu,
 • współpraca w opracowywaniu informacji i sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na potrzeby Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli,
 • realizacja zadań dotyczących współpracy z UE w zakresie onkologii m.in. wypracowywanie stanowiska prezentowanego na forum instytucji wspólnotowych oraz przygotowywanie wyjazdów zagranicznych pozostających w zakresie zadań Wydziału,
 • przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania środków publicznych, przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizację zadań w ramach ww. Programu,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma z zakresu onkologii.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

urząd mieści się w budynku zabytkowym; stanowisko pracy znajduje się na 2 piętrze w budynku „C”; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; winda mieści się w budynku „B”; toaleta znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym w mowie i piśmie,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość uchwały Rady Ministrów nr 208 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”,
 • znajomość ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony zdrowia,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne,

– umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,

– umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia

umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Excel).

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie          o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl;Ministesrtwo/Urząd/ Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia  31.03.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,  Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa z dopiskiem: „specjalista w Wydziale ds. Onkologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej – umowa na zastępstwo – poz. 1824”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,499 do 1,842.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

– w Departamencie Polityki Zdrowotnej – 22 63 49 655,

– w Biurze Kadr – 22 63 49 521.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Powered by WPeMatico