Nr ogłoszenia: 12632 poz. 1851

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

specjalista w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • programowanie wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w odniesieniu do ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), w tym przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów programowych.
 • przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów zawierających procedury, instrukcje, ścieżki postępowania i innych dokumentów wykonawczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013) i POIiŚ 2014-2020, w tym między innymi Instrukcji Wykonawczych IP.
 • realizowanie zadań w zakresie oceny i wyboru projektów, w tym w ramach procedury odwoławczej od wyników oceny dla projektów, zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów w ramach POIiŚ, w tym sporządzanie umów/aneksów do umów o dofinansowanie w ramach priorytetu zdrowotnego w ramach POIiŚ 2014-2020.
 • monitorowanie wdrażania projektów oraz osi priorytetowych, osiągania wskaźników, analizy wniosków o płatność w części merytorycznej, w ramach POIiŚ 2014-2020.
 • współpraca z Wydziałem Koordynacji Polityki Rozwoju w odniesieniu do spraw dotyczących EFRR oraz z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialnymi merytorycznie za obszar zdrowia objęty interwencjami finansowanymi z POIiŚ.
 • realizowanie zadań w ramach prac grup roboczych, komitetów na szczeblu krajowym i międzynarodowym, udział w konferencjach, seminariach dotyczących wykorzystania środków EFRR.
 • udzielanie informacji beneficjentom w ramach punktu kontaktowego.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości – przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie na parter.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • 0,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy europejskich
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • wiedza z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
 • współpraca
 • komunikacja
 • rzetelność
 • organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów

 

wymagania dodatkowe:

 • podstawowa wiedza z zakresu systemu ochrony zdrowia
 • myślenie analityczne

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 14.07.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia – poz. 1851”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 2,0 do 2,238.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

w Biurze Kadr (22) 63-49-276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna (w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego).

Powered by WPeMatico