nr ogłoszenia: 17148, poz. 1875

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji

Liczba lub wymiar etatu: 2

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i sprawozdawczość z inwestycji w układzie budżetu zadaniowego,
 • zbieranie wniosków od jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie programów wieloletnich, pozostałych zadań budowlanych finansowanych w części 46 – Zdrowie oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją zadań budowlanych,
 • przygotowywanie materiałów będących podstawą do wydania decyzji Ministra Zdrowia, zatwierdzającej program inwestycji i wartość kosztorysową inwestycji,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych z wykonania budżetu za dany rok oraz do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy,
 • wizytacje okresowe realizowanych zadań budowlanych.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca pod presją czasu; urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Miodowej 15, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym  na parterze w części „C”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ogólnobudowlane,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z realizacją inwestycji,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym MS Excel oraz MS Word,
 • komunikacja,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe architektoniczne,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • umiejętność wyceny i kosztorysowania robót budowlanych,
 • umiejętność oceny ekonomicznej efektywności inwestycji,
 • kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • znajomość obsługi komputera – MS Power Point.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenie zawodowego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sytuacji gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 10.11.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,

Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Inwestycji w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji (poz. 1875)”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister  Zdrowia
z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 2,1 do 2,5.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico