nr ogłoszenia: 8656   poz. 1814

Dyrektor Generalny poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i prowadzenie kontroli jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia lub innych podmiotów w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, należących do kompetencji Departamentu,
 • realizacja kontroli zgodnie z „Programem zapewnienia jakości kontroli realizowanych przez Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg” oraz standardami kontroli w administracji rządowej,
 • przeprowadzanie kontroli sprawdzających (jako członek zespołu kontrolnego) realizację zaleceń pokontrolnych przez podmioty kontrolowane,
 • opracowywanie sprawozdania z wykonania planu kontroli przekazywanego do nadzorującego Departament Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia,
 • opracowywanie informacji o zrealizowanych kontrolach celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia,
 • współpraca z sekretariatem przy prowadzeniu ewidencji upoważnień (przygotowywanie oraz ewidencjonowanie), których przedmiotem są kontrole zewnętrzne, należące do właściwości Departamentu.

 

Warunki pracy:

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z częstym odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju;
 • urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie na parter;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z kontrolą,
 • znajomość powszechnie uznawanych standardów i metod kontroli,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych,
 • komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe z zakresu kontroli lub audytu,
 • znajomość przepisów w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • umiejętność dobrego zarządzania czasem,
 • skrupulatność proceduralna i dokładność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie na stanowisku pracy związanym z kontrolą (np. świadectwo pracy i zakres obowiązków),
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 03.03.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia

Biuro Kadr

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg – umowa na zastępstwo – poz. 1815”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,499 do 2,0.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg (22) 53 00 280,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico