nr ogłoszenia:  9136   poz. 1819         

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty w Wydziale Księgowości w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji

„umowa na zastępstwo”

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie wyciągów bankowych w zakresie wydatków budżetowych i pozabudżetowych,
 • sporządzanie raportów z ewidencji księgowej do uzgodnień z poszczególnymi wydziałami Departamentu, celem udokumentowania i sporządzenia sprawozdawczości budżetowej,
 • uzgadnianie z wydziałami Departamentu sald kont analitycznych dot. zaangażowania środków budżetowych,
 • sprawdzanie zasadności wezwań do zapłaty, not odsetkowych od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek,
 • sporządzanie sprawozdań RbWsb o wydatkach strukturalnych dysponenta głównego
  i sprawozdań zbiorczych z jednostek podległych,
 • prowadzenie wykazu zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów (weksle),
 • prowadzenie rachunku sum na zlecenie w NBP na działalność wspomagającą naukę,
 • sporządzanie sprawozdania Rb-28 z wykonania wydatków niewygasających.

 

Warunki pracy:

stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na I piętrze w budynku „C”; budynek częściowo jest dopasowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje na parterze
w budynku „B”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, umiejętność ich interpretacji,
 • znajomość obsługi programu finansowo-księgowego,
 • komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • przeszkolenie w zakresie rachunkowości,
 • przeszkolenie w zakresie finansów publicznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek /kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,
  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 23.03.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr, ul. Miodowa 15,

00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji –umowa na zastępstwo –  poz.   1819”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,499 do 1,899.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji (22) 63 49 520,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 521

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico