nr ogłoszenia: 8408   poz. 1810
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego

Liczba lub wymiar etatu: 1
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

▪ prowadzenie spraw i przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach właściwości merytorycznej wydziału,
▪ przygotowywanie projektów stanowisk w sprawach dotyczących powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w celu zapewnienia realizacji polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia oraz zapewnienia jednolitego i prawidłowego stosowania prawa w ww. zakresie,
▪ opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
▪ badanie i ocena uchwał i decyzji organów Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie ich wpływu na system ochrony zdrowia oraz zgodności z przepisami prawa,
▪ udzielanie komórkom organizacyjnym wyjaśnień i opinii w zakresie stosowania prawa w sprawach, dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie;
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul Długiej 5, pokój znajduje się na 2 piętrze; budynek nie posiada windy; nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

▪ wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
▪ znajomość zagadnień prawno-instytucjonalnych związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
▪ znajomość zagadnień związanych z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
▪ znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia,
▪ znajomość postępowania administracyjnego,
▪ umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
▪ umiejętność pracy w zespole,
▪ zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 24.02.2017 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem „specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – poz. 1810”.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą
i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,5 do 2,0.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
• w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – (22) 860 11 10,
• w Biurze Kadr (22) 63 49 665.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico