nr ogłoszenia: 15221, poz.  1867
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Wydziale Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestniczenie w realizacji zadań związanych z opracowywaniem i realizacją Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu procedury konkursowej na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu umów oraz aneksów do umów na realizację zadań programu, monitorowanie i rozliczanie umów zawartych w ramach Programu,
 • współpraca w opracowywaniu informacji i sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na potrzeby Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Najwyższej Izby Kontroli,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych z zakresu onkologii,
 • realizacja zadań dotyczących współpracy z UE w zakresie onkologii m.in. wypracowywanie stanowiska prezentowanego na forum instytucji wspólnotowych oraz przygotowywanie wyjazdów zagranicznych pozostających w zakresie zadań Wydziału,
 • przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania środków publicznych, przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizację zadań w ramach ww. Programu,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także petycji zgłaszanych przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne pisma w zakresie zadań wydziału.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres; urząd mieści się w budynku zabytkowym; nie posiada windy; stanowisko pracy znajduje się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość uchwały Rady Ministrów nr 208 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (M.P. poz. 1165, z późn. zm.),
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony zdrowia,
 • znajomość zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
 • rzetelność,
 • komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

 • myślenie analityczne,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • współpraca.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 22.09.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Departamencie Polityki Zdrowotnej – poz. 1867”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister  Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,7 do 1,95.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico