nr ogłoszenia: 8845   poz. 1817

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko:

specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg

”umowa na zastępstwo”

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.  

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w koordynowaniu i realizowaniu zadań w zakresie wykonywania przez Ministra Zdrowia funkcji organu założycielskiego lub nadzorującego, w tym sprawowania nadzoru nad procesami tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, w zakresie właściwości Wydziału (Departamentu), we współpracy
  z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, realizującymi w szczególności zadania w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego,
 • przygotowywanie albo opiniowanie projektów statutów lub regulaminów organizacyjnych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, w celu nadania albo zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia, w zakresie właściwości Wydziału (Departamentu),
 • opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych oraz zgłaszanie propozycji zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie zadań Wydziału,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie powoływania, odwoływania i zmian składów rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami utworzonych przez Ministra Zdrowia oraz udział w zwoływaniu ich pierwszych posiedzeń, a także wskazywanie kandydatów na członków rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami utworzonych przez publiczne uczelnie medyczne,
 • przedkładanie Ministrowi Zdrowia do zatwierdzenia regulaminów rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami utworzonych przez Ministra Zdrowia,
 • udział w prowadzeniu spraw dotyczących stosunków własnościowych – w zakresie mienia ruchomego – jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, wynikających z uprawnień nadzorczych określonych w odrębnych przepisach, w zakresie właściwości Wydziału (Departamentu) w tym m.in. dokonywanie oceny zasadności wniosków podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą (spzoz) utworzonego przez Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych określonych w art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przez Ministra Zdrowa wniosków państwowych osób prawnych, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności regulacjami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

Warunki pracy:

Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na
II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie na parter.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego,
 • znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: Konstytucji RP, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o działalności leczniczej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość podstawowych zasad procesu legislacyjnego oraz zasad techniki prawodawczej,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe:

 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku,
 • szczegółowa znajomość Kodeksu cywilnego, w tym części ogólnej i prawa zobowiązań, znajomość ustaw: Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o publicznej służbie krwi, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy, ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy
  o instytutach badawczych,
 • znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących reprezentacji Skarbu Państwa, w tym ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • szczegółowa znajomość Regulaminu pracy Rady Ministrów, w szczególności w zakresie postępowania z projektami dokumentów rządowych,
 • umiejętność obsługi prawniczych baz danych,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres i asertywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia  10.03.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia

Biuro Kadr

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg „umowa na zastępstwo” (poz. 1817)

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,499 do  2,0.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg (22) 53 00 280,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 488.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico