nr ogłoszenia:  7376  poz. 1799

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
 • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
 • prowadzenie spraw związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
 • opracowywanie opinii prawnych oraz projektów aktów prawnych dotyczących spraw będących we właściwości Wydziału,
 • prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń rektorów uczelni medycznych i dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
 • współudział w opracowywaniu założeń instytucjonalnych i merytorycznych funkcjonowania instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
 • opiniowanie, zgodnie z właściwością Departamentu, projektów aktów prawnych.

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ul. Długiej 5 w Warszawie, pokój znajduje się na I piętrze, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
 • 3 miesiące doświadczenia w administracji publicznej lub jednostkach sektora ochrony zdrowia,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustaw: o instytutach badawczych, Prawo o szkolnictwie wyższym, o działalności leczniczej,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji oraz logicznego myślenia,
 • znajomość pakietu MS Office.

 

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w pracy pod presją czasu i stresu,
 • komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 23.01.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „umowa na zastępstwo” – poz. 1799

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Prośmy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,499 do 2,00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

– w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 860 11 31

– w Biurze Kadr 22 63 49 521.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną  kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico