nr ogłoszenia: 20507                                     poz. 1890                  

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego w zakresie spraw będących w kompetencjach Dyrektora Generalnego oraz zarządzeń Ministra regulujących kwestie organizacji Ministerstwa, a także opracowywanie propozycji procedur odnoszących się do określonych aspektów funkcjonowania Ministerstwa,
 • opiniowanie wniosków komórek organizacyjnych w sprawie zmiany ich struktury organizacyjnej, opiniowanie projektów wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych, przedstawianie dyrektorowi Biura oraz Dyrektorowi Generalnemu propozycji zmian do proponowanych rozwiązań organizacyjnych, a w przypadku ich akceptacji przez Dyrektora Generalnego sprawowanie kontroli nad ich uwzględnieniem w celu zapewnienia właściwej struktury organizacyjnej komórek organizacyjnych,
 • przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Ministra Zdrowia oraz Dyrektora Generalnego,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Dyrektora Generalnego bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania zadań,
 • przygotowywanie dla Dyrektora Generalnego analiz, informacji i opinii w zakresie wybranych aspektów procedur decyzyjnych dotyczących funkcjonowania urzędu oraz w sprawach zleconych przez Dyrektora Generalnego, a także przygotowywanie propozycji zmian procedur,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych w procesie uzgodnień wewnętrznych oraz międzyresortowych w celu przygotowania dla dyrektora Biura opinii zawierającej w określonych przypadkach także propozycje zmian do proponowanych rozwiązań prawnych oraz uczestniczenie w posiedzeniach komisji uzgodnieniowej,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej, odpowiedziami na interpelacje i zapytania poselskie w zakresie działania Biur,
 • koordynowanie działań pracowników Ministerstwa wobec podmiotów dokonujących czynności z zakresu działalności lobbingowej, klasyfikowanie działalności lobbingowej i przygotowywanie informacji w przypadku stwierdzenia prowadzenia zawodowej działalności lobbingowej przez podmiot niewpisany do rejestru zawodowych lobbystów, sprawdzanie pod względem formalnym dokumentacji przekazywanej przez podmioty, organizowanie spotkań pracowników Ministerstwa ze wspomnianymi podmiotami, uczestniczenie w tych spotkaniach, przekazywanie do publikacji na stronie internetowej urzędu informacji o działania podejmowanych przez ww. podmioty.

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze w części „C”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie administracji publicznej,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie służby cywilnej,
 • znajomość organizacji urzędu,
 • znajomość zagadnień z zakresu legislacji,
 • znajomość przepisów dotyczących działalności lobbingowej, udostępniania informacji publicznej i petycji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji rządowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl;Ministesrtwo/Urząd/ Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 22.01.2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,  Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego – poz. 1890”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo/ Urząd/ Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

– w Biurze Kadr – 22 63 49 521.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister  Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych
z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico