nr ogłoszenia: 7379   poz. 1800                                    

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Matki i Dziecka

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją Programu Obowiązkowych Szczepień Ochronnych w Polsce oraz dokonywanie bieżących ocen realizacji Programu,
 • rozpatrywanie skarg, zażaleń i odwołań kierowanych do Ministra Zdrowia dotyczących prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji, obejmujących czynności organu odwoławczego i II instancji w części dotyczącej egzekwowania obowiązków o charakterze niepieniężnym wobec osób uchylających się od wykonania obowiązku poddania osób małoletnich szczepieniom ochronnym na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych,
 • sporządzanie projektów decyzji, postanowień, wezwań i zawiadomień w sprawach dotyczących rozpatrywania zażaleń i odwołań w trakcie trwania postępowań egzekucyjnych w administracji,
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Zdrowia, odpowiedzi na skargi kasacyjne, bądź opinie o bezzasadności wnoszenia skargi kasacyjnej,
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień dotyczących postępowań egzekucyjnych w administracji wynikających z bieżących prac Departamentu Matki i Dziecka,
 • dokonywanie okresowej analizy stopnia realizacji Programu szczepień ochronnych w Polsce,
 • współpraca ze specjalistami, ekspertami, środowiskami zawodowymi i społecznymi oraz administracją samorządową związanymi z zagadnieniami dotyczącymi realizowania Programu szczepień ochronnych w Polsce,
 • współdziałanie w przygotowywaniu aktów prawnych, opiniowanie dokumentów i innych aktów prawnych.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; udział w spotkaniach posiedzeniach i konferencjach, związanych z zakresem powierzonych zadań, w tym wyjazdy służbowe;

Departament Matki i Dziecka mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości – przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; toaleta dla osób  niepełnosprawnych znajduje się na parterze; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie na parter;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów ustawy z 14 czerwca 1960 r. z poźn.zm. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. z późn. zm. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • znajomość przepisów ustawy z 5 grudnia 2008 r. z późn. zm. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • znajomość przepisów ustawy z 6 listopada 2008 r. z późn. zm. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. z późn. zm. o działalności leczniczej.

dodatkowe:

 • znajomość innego (niż język angielski) języka UE,
 • umiejętność obsługi programu Word i Excel,
 • umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia, przedstawianie propozycji rozwiązań,
 • umiejętność pracy w warunkach stresu,
 • komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 26.01.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr, Miodowa 15, 00–952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale ds. Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Matki i  Dziecka – poz. 1800”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,499 do 2,0.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie, Matki i Dziecka nr telefonu (22) 53 00 383
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 488.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna,  w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Powered by WPeMatico