nr ogłoszenia: 15216, poz. 1865

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Refundacyjno-Analitycznym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ocena wniosków o objecie refundacją leków, wyrobów medycznych oraz FSMP pod kątem merytorycznym,
 • współpracowanie w zakresie refundacji z Agencją Oceny Technologii Medycznych,
 • przygotowywanie projektów pism w sprawach dotyczących wykazów refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych w celu zapewnienia realizacji polityki państwa w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • monitorowanie danych o refundacji produktów objętych refundacją, ich limitów oraz cen i analizowanie rynku leków w celu realizacji zadań związanych z ustalaniem wykazów refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • udzielanie wyjaśnień i opinii w zakresie refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych w celu zapewnienia realizacji polityki państwa w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Miodowej 15, posiada windę, pokój znajduje się na 1 lub 2 piętrze; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku „B” i „C”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie farmaceutyczne,
 • dobra znajomość procedury administracyjnej,
 • dobra znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • dobra znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • myślenie analityczne,
 • komunikacja.

wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 22.09.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: specjalista w Wydziale Refundacyjno-Analitycznym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – umowa na zastępstwo – (poz. 1865)

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister  Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,8 do 2,2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico