nr ogłoszenia:8409  poz. 1812
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko:

specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

Liczba lub wymiar etatu: 1
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych celem zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • gromadzenie i analiza informacji i propozycji od uprawnionych podmiotów dotyczących kwalifikacji, usunięcia zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski osób prawnych i instytucji oraz interpelacji, zapytań poselskich i oświadczeń senatorskich w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału.

 

Warunki pracy:

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; dyspozycyjność i odporność na stres i presję czasu; rzetelność i terminowość; praca wymagana przemieszczania się;
 • urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę, pokój znajduje się na 1. albo 2. piętrze; budynek częściowo jest dopasowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje na parterze.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wyższe magisterskie,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego;
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • znajomość procedury administracyjnej.

 

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl w zakładce Ministerstwo/Urząd/Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 24.02.2017 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr,

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – poz.  1812 ”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,5 do 2,0.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji (22) 63 49 553,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico