nr ogłoszenia: 9138     poz. 1820                                                

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Transplantologii, Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestniczenie w prowadzeniu prac związanych z planowaniem i opracowywaniem programów polityki zdrowotnej, w szczególności: Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020, Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018,
 • przygotowywanie propozycji zmian i inicjowanie procedury legislacyjnej dotyczącej przepisów prawnych w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w szczególności w związku
  z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej, a także prowadzenie procedury legislacyjnej,
 • przygotowywanie opinii i udzielanie wyjaśnień w zakresie aktów prawnych dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa, jak również opiniowanie projektów aktów prawnych przesyłanych do departamentu w ramach konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 • współuczestniczenie w procedurach konkursowych oraz przygotowywaniu projektów umów
  i aneksów do umów na realizację programów pozostających we właściwości Wydziału,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także petycje zgłaszane przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne pisma związane z realizowanymi zadaniami,
 • realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad: Narodowym Centrum Krwi i Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres; urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na 2 piętrze w budynku C; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; posiada windę, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku B na parterze;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w systemie ochrony zdrowia lub w administracji publicznej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie słownictwa ogólnego oraz specjalistycznego dotyczącego krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • znajomość systemu ochrony zdrowia,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o publicznej służbie krwi.

 

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu: administracji publicznej, zdrowia publicznego, nauki o zdrowiu,
 • przeszkolenie ze znajomości procedur związanych z postępowaniem administracyjnym,
 • przeszkolenie z zasad technik legislacyjnych,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Excel),
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 23.03.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr,

Miodowa 15,

00–952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Transplantologii, Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Departamencie Polityki Zdrowotnej  – poz. 1820”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,499 do 1,842.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

– w Departamencie Polityki Zdrowotnej – (22) 63 49 512,

– w Biurze Kadr – 22 63 49 665.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: sprawdzenie znajomości języka angielskiego,

etap 4: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico