nr ogłoszenia: 21448, poz. 1894                  

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami w Biurze Finansowo-Gospodarczym

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w procesie prawidłowego przygotowywania, zlecania, wykonywania i rozliczana prac inwestycyjnych i remontowych,
 • przygotowywanie planów inwestycyjnych i remontowych obiektów,
 • uczestniczenie w przeglądach stanu technicznego obiektów urzędu i opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu zamówienia na usług i roboty budowlane,
 • prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, w tym naliczanie wysokości opłat, wypełnianie deklaracji i prowadzenie dokumentacji,
 • uczestniczenie w opracowywaniu projektów oraz realizowaniu umów najmu i umów użyczenia powierzchni znajdujących się w zasobach urzędu,
 • koordynowanie opracowywania rocznego sprawozdania z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej,
 • sprawdzanie i opisywanie faktur i rachunków z zakresu bieżącej obsługi ogólnobudowlanej obiektów oraz dokumentacji remontowej i inwestycyjnej obiektów i konserwacyjnej obiektów urzędu,
 • prowadzenie ksiąg obiektów oraz dokumentacji remontowej i inwestycyjnej obiektów.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze w części „C”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zarządzaniu nieruchomościami oraz w administracji publicznej,
 • znajomość zagadnień gospodarowania nieruchomościami,
 • znajomość zagadnień prawa budowlanego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość uregulowań w zakresie eksploatacji oraz rozliczeń kosztów środków łączności, obiektów urzędu, urządzeń i sprzętu,
 • znajomość ustawy prawo telekomunikacyjne,
 • biegłe posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym i edytorem tekstów.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 09.02.2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,  Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Zarządzania Nieruchomościami w Biurze Finansowo-Gospodarczym – poz. 1894”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo/ Urząd/ Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

 • w Biurze Kadr – 22 63 49 665.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister  Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico