nr ogłoszenia: 7669       poz. 1805


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista do spraw sytemu IOWISZ w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie wniosków o wydanie opinii w postaci papierowej i elektronicznej.
 • Sprawdzanie kompletności i ocena formalna złożonych wniosków.
 • Przekazywanie wniosku Prezesowi Funduszu do zaopiniowania.
 • Przygotowywanie roboczego projektu opinii Kierownictwu.
 • Przyjmowanie protestów podmiotów wnioskujących w zakresie wydanych negatywnych opinii.
 • Sprawdzanie kompletności i ocena formalna złożonych protestów.
 • Prowadzenie rejestru złożonych wniosków i korespondencji z podmiotami wnioskującymi.

 

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku, obsługa urządzeń biurowych, na stanowisku wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres, praca związana jest z krajowymi wyjazdami służbowymi;

urząd mieści się w budynku zabytkowym, budynek posiada windę i jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”; pokój znajduje się na parterze;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z pracą administracyjno – biurową,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • dobra znajomość obsługi komputera w tym: MS Excel oraz MS Word,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe administracyjne,
 • 3 miesiące doświadczenia w obsłudze systemu IOWISZ,
 • znajomość obsługi systemu IOWISZ,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 03.02.2017 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr , ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista ds. systemu IOWISZ w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – poz. 1805”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,627 do 2,2.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji (22) 63 49 587,
 • w Biurze Kadr (22)  63 49 521.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico