nr ogłoszenia: 8410                                      poz.    1811            

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty ds. zdrowotnej polityki senioralnej i osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowotnej Polityki Senioralnej w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących zdrowia osób starszych wynikających z Narodowego Programu Zdrowia,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji rozwiązań dotyczących zdrowotnej polityki senioralnej, opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej, a także spraw dotyczących osób niepełnosprawnych,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych merytorycznie z realizowanymi zadaniami,
 • prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem zgonów i problematyką karty zgonu,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie i wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli oraz innych informacji związanych z realizowanymi zadaniami,
 • organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji prawniczych Rządowego Centrum Legislacji, komisjach parlamentarnych i prezentowanie na nich stanowiska Ministra,
 • przygotowywanie projektów materiałów informacyjnych (informacje o rozwiązaniach prawnych, odpowiedzi na pytania mediów, itp.), dotyczących regulacji prawnych pozostających w związku z realizowanymi zadaniami,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie realizowanych zadań.

Warunki pracy:

stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca na stanowisku może wiązać się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi;

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z tworzeniem lub stosowaniem przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w zakresie ochrony zdrowia, w tym odpowiadanie na korespondencję, pisanie notatek, udział w spotkaniach z udziałem gości zagranicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu zdrowia publicznego,
 • znajomość zagadnień dotyczących zdrowia osób starszych,
 • znajomość polityki społecznej i rodzinnej,
 • znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów z zakresu techniki prawodawczej,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point).

 

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie z zakresu zdrowia publicznego, polityki społecznej lub nauk medycznych, ekonomii, ukończona aplikacja legislacyjna lub aplikacja radcowska,
 • znajomość drugiego języka oficjalnego ONZ lub roboczego UE na poziomie komunikatywnym w zakresie ochrony zdrowia.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośćw przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 24.02.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr , ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista ds. zdrowotnej polityki senioralnej i osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowotnej Polityki Senioralnej w Departamencie Zdrowia Publicznego – poz. 1811”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,667 do 2,2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 203,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 665.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Powered by WPeMatico