nr ogłoszenia: 7934                       poz. 1806

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektu budżetu, uruchamianie środków finansowych, bieżąca obsługa, a także opracowywanie sprawozdawczości miesięcznej i rocznej w zakresie nadzorowanych przez Ministra Zdrowia urzędów centralnych administracji rządowej,
 • opracowywanie zbiorczego sprawozdania Rb-70 z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • opracowywanie wystąpień o uruchomienie środków na wynagrodzenia dla cz. 46 z rezerwy celowej i opiniowanie projektów uchwał RM w tej sprawie,
 • opracowywanie wystąpień o ujęcie środków dla cz.46 w rozporządzeniu w sprawie środków niewygasających, przygotowywanie wniosków do Ministerstwa Finansów o uruchomienie środków niewygasających, rozliczanie środków i ewidencja, bieżący monitoring uruchamianych środków, wprowadzanie danych do systemu TREZOR i przekazywanie ich do Ministerstwa Finansów,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych pod względem zgodności z przepisami finansowymi.

Warunki pracy:

stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na I piętrze w budynku „C”; budynek częściowo jest dopasowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje na parterze w budynku „B”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • znajomość przepisów finansowych, w tym ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point).

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • 1 rok doświadczenia w administracji rządowej,
 • znajomość zagadnień ochrony zdrowia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 10.02.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: starszy specjalista w Wydziale Budżetu w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – poz. 1806”  

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,627 do 2,2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji (22) 63 49 520,
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 521

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico