nr ogłoszenia: 22249, poz. 1896 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 0,5

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymywanie i administrowanie systemem EZD,
 • Koordynacja eksploatacji systemu EZD oraz tworzenie i aktualizacja procedur eksploatacyjnych systemu EZD,
 • Inicjowanie i przeprowadzanie szkoleń niezbędnych dla zachowania ciągłości i wysokiej jakości funkcjonowania systemu EZD,
 • Obsługa systemu Intranet w zakresie funkcji administratora oraz redaktora treści.
 • Obsługa informatyczna infrastruktury informatycznej Ministerstwa w zakresie: podpisu elektronicznego, stacji roboczych, sieciowych systemów informatycznych,
 • Nadzór poprawnego wykonywania umów wsparcia oraz uczestnictwo w kontaktach
  z wykonawcą systemu EZD i Intranet,
 • Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych w zakresie systemu EZD, Intranet oraz systemów z nimi powiązanymi.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze; możliwa praca
w uciążliwych warunkach środowiskowych (serwerowania, tj. niższa temperatura, hałas), wymagana jest odporność na stres; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I piętrze w części „C”, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w części „B” i „C” na parterze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda znajduje się w budynku „B”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie administrowania systemami informatycznymi
 • przeszkolenie Prince 2 Foundation lub równoważne
 • średniozaawansowana znajomość języka angielskiego
 • znajomość systemów operacyjnych MS Windows 7/8.1/10 oraz serwerowych MS Windows 2008 R2/ 2012 R2/ 2016
 • Znajomość MS SQL Serwer 2008 i wyżej
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania systemami informatycznymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość systemu EZD PUW

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 23.02.2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego (poz. 1896)”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo/Urząd/Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr: 22 63 49 276.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico