nr ogłoszenia: 8662  poz. 1816

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba etatów – 1

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych oraz dokumentacji remontowej i inwestycyjnej obiektów, a także koordynowanie okresowych kontroli i przeglądów technicznych budynków oraz kontroli sprawności technicznej instalacji i wyposażenia obiektów,
 • uczestnictwo w przeglądach stanu technicznego obiektów oraz wnioskowanie odnośnie sposobu remontu substancji zabytkowej,
 • przygotowywanie wniosków do planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie dotyczącym Ministerstwa,
 • koordynowanie procesu uzgodnień planów inwestycyjnych i remontowych pod względem konserwatorskim i budowlanym,
 • koordynowanie procesu prawidłowego przygotowywania, zlecania, wykonania i rozliczenia prac inwestycyjnych i remontowych,
 • uczestnictwo w przygotowaniu opisów przedmiotów zamówienia w sprawach wynikających z zakresu działania Wydziału,
 • prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, w tym naliczanie wysokości opłat, wypełnianie deklaracji i prowadzenie dokumentacji,
 • koordynowanie opracowywania rocznego sprawozdania z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej.

 

Warunki pracy

 • stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze, podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
 • urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na parterze; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz winda znajduje się w budynku B na parterze;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym lub architektonicznym,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej na stanowisku o podobnym charakterze,
  • wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych,
  • wiedza z zakresu ustawy Prawo budowlane,
  • znajomość procedur administracyjnych i przepisów bhp,
  • umiejętność prowadzenia negocjacji,
  • umiejętność trafnej oceny sytuacji,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe:

 • przeszkolenie w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przeszkolenie w zakresie ustawy Prawo budowlane.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 07.03.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia,

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji w Biurze Dyrektora Generalnego – poz. 1816”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,627 do 2,2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

 • w Biurze Dyrektora Generalnego – (22) 63 49  636,
 • w Biurze Kadr – (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico