nr ogłoszenia: 15229,  poz.  1868            
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty w Wydziale Księgowości w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie dokumentów finansowych na wydzielonych kontach pozabudżetowych, m.in. w zakresie zadań związanych z działalnością upowszechniającą naukę oraz zadań finansowanych z funduszy celowych,
 • uzgadnianie po zakończeniu miesiąca obrotów i sald kont analitycznych z kontami syntetycznymi,
 • prowadzenie wykazu zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań, wynikających z zawartych umów (weksel in blanco),
 • realizacja potwierdzeń sald wynikających z prowadzonej ewidencji księgowej z poszczególnymi kontrahentami,
 • sprawdzanie zasadności wezwań do zapłaty, not odsetkowych od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie rejestru faktur dotyczących leczenia cudzoziemców,
 • uzgadnianie z Wydziałem Finansowania Kształcenia Podyplomowego danych do informacji przekazywanych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w zakresie wykorzystania otrzymanych środków finansowych.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie;; urząd mieści się w budynku zabytkowym; nie posiada windy; stanowisko pracy znajduje się na 1 piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa i umiejętność ich interpretacji,
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów,
 • rzetelność,
 • współpraca.

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w księgowości budżetowej,
 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości, finansów publicznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 22.09.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, 

Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Księgowości w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – poz. 1868”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister  Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,9 do 2,2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico