nr ogłoszenia:12781; poz. 1855

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Starszy specjalista w Wydziale Kształcenia w Regulowanych Zawodach Medycznych w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w regulowanych zawodach medycznych tj.: w zawodach diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego oraz kształcenia podyplomowego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym prowadzenie prac legislacyjnych;
 • opracowywanie, wdrożenie i monitorowanie działań związanych z procesem transformacji kształcenia przeddyplomowego;
 • opracowywanie założeń systemowych, prawnych i instytucjonalnych kształcenia ustawicznego w zawodach diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego oraz w zakresie kształcenia podyplomowego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym prowadzenie prac legislacyjnych;
 • przygotowywanie rozwiązań prawnych systemu specjalizacji dla farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz w innych zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, wdrażanie tego systemu i nadzór nad tym systemem;
 • prowadzenie analiz, określających potrzeby w zakresie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zawodach diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego oraz w zakresie kształcenia podyplomowego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • współpraca z ministrem właściwym w zakresie opracowywania wzorcowych efektów kształcenia, standardów kształcenia, Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, w zawodach diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego;
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem programów kursów doskonalących, kwalifikacyjnych w zawodach diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego;
 • opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących systemu kształcenia.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ul. Długiej 5 w Warszawie, pokój znajduje się na I piętrze, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia,
 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego,
 • znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub medyczne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 17.07.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Kształcenia w Regulowanych Zawodach Medycznych poz. 1855”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Prośmy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,6 do 2,1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu w Biurze Kadr 22 63 49 665.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico