nr ogłoszenia: 7372   poz.1798

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski, dotyczące działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach właściwości merytorycznej wydziału,
 • przygotowywanie projektów stanowisk mających na celu zapewnienie jednolitości stosowania obowiązujących przepisów w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • badanie i ocena uchwał i decyzji organów Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie ich wpływu na system ochrony zdrowia oraz zgodności z przepisami prawa,
 • udzielanie komórkom organizacyjnym wyjaśnień i opinii w zakresie stosowania prawa w sprawach, dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 5, pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości, toalety i podjazdu – przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
 • znajomość zagadnień prawnych i instytucjonalnych związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
 • znajomość zagadnień związanych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia,
 • znajomość postępowania administracyjnego,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia.

dodatkowe:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo/Urząd/ Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 23.01.2017 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – umowa na zastępstwo (poz. 1798)”.

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo, Urząd, Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,627 do 2,018.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

– w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – (22) 860 11 10,

– w Biurze Kadr – 22 63 49 521.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico