nr ogłoszenia: 10152 poz. 1835
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy specjalista w Wydziale Obsługi Mediów w Biurze Prasy i Promocji

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie serwisów agencji prasowych i prasy regionalnej z zakresu ochrony zdrowia oraz działalności urzędu,
 • przyjmowanie zleceń od dziennikarzy oraz udzielanie informacji mediom w porozumieniu z rzecznikiem prasowym,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na podpis rzecznika prasowego lub dyrektora Biura Prasy i Promocji,
 • obsługa dziennikarzy zagranicznych i elektronicznej korespondencji zagranicznej wpływającej do Biura,
 • sporządzanie analiz materiałów multimedialnych i elektronicznej korespondencji zagranicznej wpływającej do Biura,
 • sporządzanie analiz materiałów multimedialnych i prasowych w zakresie systemów ochrony zdrowia,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia i podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania informacji dla mediów oraz innych niezbędnych do realizacji polityki informacyjnej urzędu,
 • organizacja, obsługa konferencji i briefingów organizowanych przez Biuro i rzecznika prasowego,
 • współpraca przy tworzeniu baz danych prowadzonych przez Biuro: bazy danych dziennikarzy współpracujących z Biurem oraz „bank odpowiedzi” na pytania dziennikarzy, w celu usprawnienia pracy Biura.

 

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,  obsługa urządzeń biurowych.; urząd mieści się w budynku zabytkowym, budynek posiada windę i jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”; stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze w budynku „A”, na stanowisku wymagana jest dyspozycyjność; praca wiąże się z nietypowymi godzinami pracy oraz permanentną obsługą klientów zewnętrznych;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z obsługą mediów,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość rynku mediów,
 • wiedza o public relations,
 • znajomość prawa prasowego,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia,
 • orientacja w życiu społeczno-politycznym,
 • umiejętność redagowania informacji dla mediów.

wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia  26.04.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Obsługi Mediów w Biurze Prasy i Promocji – poz. 1835”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,627 do 2,150.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Biurze Prasy i Promocji (22) 63 49 303 lub
 • w Biurze Kadr (22) 63 49 488.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Powered by WPeMatico