nr ogłoszenia: 9238    poz. 1821

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba etatów – 1 „umowa na zastępstwo”

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozliczanie należności z tytułu zawartych umów zlecenia / o dzieło, naliczanie, po analizie i ustaleniu, zasiłków i potrąceń. Sporządzanie przelewów w programie NBP oraz przekazywanie na konto komorników zajętych wierzytelności. Prowadzenie karty zasiłków i wynagrodzeń. Przygotowywanie zestawień dla Najwyższej Izby Kontroli z tytułu zawartych umów zlecenia / o dzieło. Prowadzenie i uzgadnianie z Wydziałem Finansowo-Księgowym rejestru umów zlecenia / o dzieło;
 • zgłaszanie, wyrejestrowywanie zleceniobiorców oraz członków ich rodzin. Sporządzanie deklaracji miesięcznych oraz raportów ZUS z potrąconych i odprowadzonych składek społecznych i zdrowotnej, sporządzanie korekty deklaracji rozliczeniowych i raportów ZUS oraz rozliczanie nadpłat składek ZUS w programie ZUS – PŁATNIK;
 • naliczanie wynagrodzenia dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ich doradców. Ustalanie uprawnień do zasiłków. Wprowadzanie potrąceń do systemu kadrowo-płacowego, sporządzanie przelewów z wynagrodzeń, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych;
 • administrowanie programem e-PFRON. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji na podstawie danych przekazanych z Biura Kadr oraz tworzenie przelewów na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w celu przekazania należnej składki;
 • wystawianie oraz wysyłanie według miejsca zamieszkania podatnika roczną informację o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach– PIT 11, PIT 40 dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ich doradców oraz zleceniobiorców. Sporządzanie oraz uzgadnianie z Wydziałem Finansowo-Księgowym comiesięcznych informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego z tytułu zawartych umów zlecenia / o dzieło;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów z ZUS, uzgadnianie i sporządzanie korekt.

 

Warunki pracy

stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze, podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;

urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na parterze; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz winda znajduje się w budynku B na parterze;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów dot. wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS (WORD, EXCEL),
 • umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych: QUORUM –Kadry- Płace, PŁATNIK, NBP, TREZOR
  • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole
  • umiejętność organizacji pracy, rzetelność,
  • systematyczność,
  • terminowość w wykonywaniu zadań.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 22.03.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego – umowa na zastępstwo – poz.  1821”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,627 do 2,1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

– w Biurze Dyrektora Generalnego – (22) 63 49 494,

– w Biurze Kadr – (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Powered by WPeMatico