nr ogłoszenia: 10142  poz. 1833
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy specjalista w Wydziale Zdrowia Środowiskowego w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i opiniowanie pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych i dokumentów rządowych w zakresie właściwości Wydziału,
 • realizacja zadań związanych z zagadnieniami zastosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, w tym prowadzenie procesu legislacyjnego aktów prawnych w ww, zakresie, pozostających w kompetencji Ministra Zdrowia,
 • realizacja zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia,
 • współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zagadnień dotyczących zastosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz nadzór nad realizacją tych zadań,
 • realizacja, we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, spraw w zakresie środowiskowych zagrożeń zdrowia,
 • organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji prawniczych Rządowego Centrum Legislacji, komisjach parlamentarnych prezentując na nich stanowisko Ministra,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie realizowanych zadań,
 • opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych przez Wydział zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli oraz rozpatrywanie skarg i wniosków, a także przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz przygotowywanie projektów materiałów informacyjnych (informacje o rozwiązaniach prawnych, odpowiedzi na pytania mediów, itp.), dotyczących regulacji prawnych pozostających w zakresie właściwości Wydziału.

 

Warunki pracy:

stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin dziennie; praca wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz; wskazana jest dyspozycyjność;

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie na parter;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • znajomość zagadnień z zakresu zdrowia środowiskowego, w tym z zakresu promieniowania jonizującego stosowanego w celach medycznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz procedur legislacyjnych,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

wymagania dodatkowe:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony zdrowia,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 26.04.2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Zdrowia Środowiskowego w Departamencie Zdrowia Publicznego – poz. 1833”

 

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,667 do 2,118.        

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

 • w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 218
 • lub w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Powered by WPeMatico