Co roku 31 maja, WHO wraz z partnerami organizując obchody Światowego Dnia bez Tytoniu, podkreśla zagrożenia dla zdrowia wynikające z używania tytoniu i występuje w roli rzecznika skutecznej polityki zmierzającej do ograniczenia użycia tytoniu. W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu, 31 maja 2016 r. WHO i Sekretariat Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu wzywają wszystkie państwa, aby przygotowały się do wprowadzenia jednolitych (standaryzowanych) opakowań wyrobów tytoniowych. Neutralne, jednolite opakowanie to ważny krok w kierunku ograniczenia popytu. Zmniejsza atrakcyjność wyrobów tytoniowych, ogranicza możliwość wykorzystywania opakowań jako nośnika reklamy i promocji, ogranicza stosowanie wprowadzających w błąd opakowań i oznakowań oraz zwiększa skuteczność ostrzeżeń zdrowotnych.

Neutralne, jednolite opakowania wyrobów tytoniowych to efekt działań podejmowanych w celu ograniczenia lub wprowadzenia zakazu umieszczania logo, kolorów, wizerunku marki lub informacji promocyjnych na opakowaniach. Na jednolitym opakowaniu będzie można umieścić wyłącznie nazwę marki i produktu – w standardowym kolorze i wydrukowane standardową czcionką.

W wytycznych do artykułów 11 i 13 Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu zaleca się rozważenie wprowadzenia jednolitych opakowań. Neutralne, jednolite opakowania to kolejny krok będący kontynuacją wcześniej podejmowanych działań i element kompleksowego, wielosektorowego podejścia do ograniczenia użycia tytoniu. Decydenci polityczni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i wszyscy obywatele mogą zaangażować się w działania, które spowodują, że rząd rozważy wprowadzenie jednolitych opakowań.

Fakty o jednolitych opakowań

Zainteresowanie jednolitymi opakowaniami wyrobów tytoniowych rośnie na całym świecie:

  • W grudniu 2012 r. Australia jako pierwszy kraj na świecie podjęła decyzję o wdrożeniu jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych.
  • W 2015 r. w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji uchwalono przepisy o wprowadzeniu jednolitych opakowań od maja 2016.
  • W wielu państwach rozważania dotyczące przyjęcia przepisów wprowadzających jednolite opakowania są obecnie na bardzo zaawansowanym etapie.

 

Cele kampanii Światowego Dnia bez Tytoniu 2016
Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu 2016 mają na celu:

  • Podkreślenie roli jednolitych opakowań jako elementu kompleksowego, wielosektorowego podejścia do zwalczania palenia.
  • Wspieranie procesów opracowania i przyjęcia przez państwa członkowskie WHO odpowiedniej polityki, wprowadzającej jednolite opakowania i upowszechnienia jednolitych opakowań na całym świecie poprzez zapewnienie wyczerpujących, ważnych i przekonujących informacji.
  • Zachęcenie państw członkowskich WHO do zaostrzenia uregulowań prawnych dotyczących opakowań i oznakowania wyrobów tytoniowych i ograniczenia reklamy, promocji i sponsoringu wyrobów tytoniowych w ramach kolejnych kroków zmierzających do wprowadzenia jednolitych opakowań.
  • Wspieranie państw członkowskich WHO i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w przeciwdziałaniu ingerencji branży tytoniowej w przebieg procesu politycznego prowadzącego do przyjęcia przepisów wprowadzających obowiązek stosowania jednolitych opakowań.