W nawiązaniu do niezgodnych z prawdą doniesień medialnych na temat ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

Celem projektowanej ustawy, która wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), nie jest likwidacja szpitali ani oddziałów szpitalnych. Po raz kolejny podkreślamy, że obok kontraktowania świadczeń w ramach tworzonego PSZ zachowany zostanie również dotychczasowy tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (na zasadzie konkursów ofert lub rokowań). W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że będzie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nieobjętym PSZ. Liczba podmiotów, które podpiszą kontrakty z NFZ – tak jak dotychczas – będzie zależała od zidentyfikowanych potrzeb w zakresie zabezpieczenia dostępności świadczeń w danym województwie (uwzględniając wysokość środków finansowych, które znajdują się w dyspozycji danego OW NFZ).

Nie tylko szpitale kliniczne i instytuty będą mogły udzielać świadczeń we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego

To nie prawda, że tylko szpitale kliniczne i instytuty będą mogły udzielać świadczeń we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego. Zgodnie z projektem rozporządzenia, które określa szczegółowe zasady kwalifikacji do PSZ, jak również dodatkowe profile i rodzaje świadczeń realizowane w ramach PSZ i objęte kwotą ryczałtu, nie tylko szpitale poziomu ogólnopolskiego, lecz także szpitale zakwalifikowane do poziomu 3. (wieloprofilowe szpitale specjalistyczne) będą mogły udzielać świadczeń we wszystkich zakresach leczenia szpitalnego. Jednocześnie szpitale zakwalifikowane do poziomu onkologicznego lub pulmonologicznego będą mogły udzielać świadczeń należących do poziomów 1-3, czyli w zdecydowanej większości zakresów szpitalnych.

Świadczenia z zakresu ortopedii, kardiologii i neurologii zostaną zaliczone do poziomu 2. Oznacza to, że szpitale funkcjonujące na wszystkich poziomach PSZ (poza szpitalami poziomu 1. i poziomu pediatrycznego – z wyjątkiem odpowiadających profili dziecięcych) będą mogły je realizować bez żadnych dodatkowych warunków.

Szpitale zaliczone do poziomu 1. będą mogły realizować te zakresy pod pewnymi warunkami (tj.: w przypadku kardiologii – jeżeli spełniają wymagania formalne leczenia inwazyjnych ostrych zespołów wieńcowych; w przypadku neurologii – jeżeli spełniają wymagania formalne leczenia udaru mózgu; w przypadku ortopedii i traumatologii – z wyłączeniem świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego)

Udzielanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii jest warunkiem kwalifikacji do poziomów 2. i 3. Jednak zakres ten może być realizowany w ramach ryczałtu również przez szpitale wszystkich pozostałych poziomów.

PSZ obejmie wszystkie szpitale o podstawowym znaczeniu dla zabezpieczenia dostępu do  świadczeń opieki zdrowotnej

Ponadto zapewniamy, że PSZ obejmie wszystkie szpitale o podstawowym znaczeniu dla zabezpieczenia dostępu do  świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności udzielanych w trybie ostrym. Projekt ustawy przewiduje, że w przypadku szpitali szczególnie istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców danego regionu lub podmiotów o znaczeniu ogólnokrajowym dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra zdrowia, będzie mógł zakwalifikować taki szpital do PSZ, mimo że nie będzie on spełniał ogólnych kryteriów kwalifikacji.

Możliwość  udzielania  i rozliczania przez świadczeniodawcę (w przypadku umowy z NFZ, która obejmuje zakres chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych) również niektórych świadczeń należących do innych profili, nie jest rozwiązaniem nowym. Takie świadczenia są szczegółowo określone w odpowiednim zarządzeniu prezesa NFZ dotyczącym zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego.

Akty prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów

 

Powered by WPeMatico