W nawiązaniu do artykułu pt. „Szykuje się kolejna awantura. Z Duńczykami o ratownictwo medyczne”, który został opublikowany dzisiaj w „Gazecie Wyborczej”, przestawiamy poniższe wyjaśnienia.

W wyniku tzw. upublicznienia pozaszpitalnego sektora systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, które wynika z ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2137), umowy  na świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo medyczne będą realizowane wyłącznie przez:

  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki cywilne z większościowym udziałem kapitału skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa ma na celu wykorzystanie potencjału podmiotów publicznych.

Uzasadnienie projektowanych zmian

Dzięki temu, że zadania z zakresu ratownictwa medycznego będą realizowały podmioty z większościowym udziałem kapitału publicznego, nie będzie sytuacji, w której jakikolwiek podmiot leczniczy realizujący te świadczenia odmówi zawarcia umowy z płatnikiem. Gwarantem są samorządy terytorialne, które w większości są organami założycielskimi dla publicznych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego i są odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne osób zamieszkujących podległy im teren. Rezygnacja podmiotu leczniczego z udzielania świadczeń wymaga zgody jego organu założycielskiego. Natomiast podmioty niepubliczne nie są związane żadnym zobowiązaniem do realizacji świadczeń – oczywiście poza umową z NFZ – i w każdej chwili mogą zrezygnować z działalności na danym obszarze, bez uzyskiwania czyjejkolwiek zgody.

Pozostałe służby ratownicze (Państwowa Straż Pożarna i Policja) są instytucjami o charakterze publicznym, a ich działalność jest gwarantowana przez państwo. Ratownictwo medyczne na tle tych służb stanowi wyjątek – co wymaga naprawy.

Kompleksowe zmiany

Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym mają charakter kompleksowy. Oprócz „upaństwowienia” PRM zakładają także:

  • umiejscowienie dyspozytorni medycznych w strukturze urzędów wojewódzkich (wojewoda odpowiada za system powiadamiania ratunkowego i system Państwowe Ratownictwo Medyczne na swoim terenie),
  • tworzenie dużych rejonów operacyjnych, objętych świadczeniami realizowanymi w ramach jednej umowy z NFZ (podmioty niepubliczne nie mają takiej zdolności),
  • wprowadzanie w jak najszerszym zakresie umów o pracę z personelem medycznym systemu PRM,
  • monitorowanie działalności systemu na poziomie centralnym.

Obecnie większość spośród 245 dysponentów działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W przypadku wejścia w życie projektowanej zmiany, po upływie okresu przejściowego, jedynie około 20 podmiotów (8%) – a więc nie tylko firma Falck – utraciłoby status dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. Podmioty te posiadają obecnie w swoich strukturach 9,2% ogółu zespołów ratownictwa medycznego działających w kraju. Zasoby podmiotów leczniczych z większościowym udziałem kapitału publicznego pozwalają całkowicie zabezpieczyć świadczenia ratownicze w Polsce (również tam, gdzie działają podmioty niepubliczne). Aby zminimalizować ryzyko niezabezpieczenia świadczeń ratowniczych przez podmioty publiczne, ustawa dopuszcza możliwość zawarcia  umów z podmiotami niepublicznymi do końca 2020 r.

Nie będzie rozwiązywania umów

Żadna z umów z firmą FALCK nie będzie rozwiązana. Wszystkie one zakończą się 31 grudnia 2018 r. Żaden podmiot – zarówno publiczny, jak i prywatny, nie ma gwarancji wygrania nowego konkursu i zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisana w Kopenhadze 1 maja 1990 r., jest w obecnie w trakcie wypowiedzenia – ze względu na kwestionowanie przez Komisję Europejską jej zgodności z prawem Unii Europejskiej. Proces wypowiedzenia tej umowy został zainicjowany przez stronę duńską w kwietniu 2017 r., a w październiku ubiegłego roku w trybie obiegowym była uzgadniana uchwała RM w tej sprawie. Chociaż formalnie umowa wciąż obowiązuje, to proces jej wypowiedzenia jest już daleko posunięty i można się spodziewać, że w najbliższym czasie przestanie ona obowiązywać.

Po wprowadzeniu projektowanych zmian dla podmiotów niepublicznych pozostałaby możliwość prowadzenia działalności w pozostałych zakresach świadczeń zdrowotnych m. in. podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, nocnej i świątecznej opiece zwrotnej, transporcie sanitarnym. W tych obszarach firma Falck jest obecna na rynku świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Powered by WPeMatico