27 października 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej.

Jest to kolejna z przełomowych zmian, którą pozytywnie odczują pacjenci, i o którą apelowało wiele środowisk od lat. W czasie ostatnich dwóch lat zrealizowaliśmy już wiele istotnych zapowiedzi m.in.:

 • Dekomercjalizację
 • Program Leki 75plus
 • Sieć szpitali
 • Wyższe wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia

 

W trakcie realizacji są m.in.:

 • Gabinety lekarskie i dentystyczne w szkole
 • Ustawa o PRM
 • Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia

 

Nowy model podstawowej opieki zdrowotnej zakłada:

 1. oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym (od 1 stycznia 2025 r.);
 2. objęcie każdego pacjenta opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Praca zespołu koordynowana będzie przez lekarza, rozstrzygającego o sposobie i realizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nad pacjentem. Zespół będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków;
 3. zapewnienie w ramach koordynacji:
  1. opieki profilaktycznej, adekwatnej do wieku i płci pacjenta, oraz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi planami diagnostyki, leczenia i opieki,
  2. „koordynatora administracyjnego” u każdego świadczeniodawcy, który będzie organizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielać pacjentominformacji o tym procesie; Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej (1 października 2020 r.) zostanie poprzedzone programem pilotażowym, realizowanym do dnia 31 grudnia 2019 r., na podstawie przepisów tzw. „ustawy pilotażowej”;
 4. współpracę POZ z pozostałymi częściami systemu (w szczególności AOS) oraz wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta (m. in. w zakresie rozpoznania i sposobu dotychczasowego leczenia);
 5. wprowadzenie motywacyjnego systemu finasowania POZ, w którym oprócz stawki kapitacyjnej pojawią się:
  1. budżet powierzony, czyli środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej,
  2. opłata zadaniowa, czyli dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
  3. dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakość sprawowanej opieki.

Efektem proponowanych rozwiązań będzie poprawa organizacji opieki nad pacjentem przy jednoczesnym skoordynowaniu działań z innymi częściami opieki zdrowotnej. Stawiamy na koordynację zarówno na poziomie POZ, jak i lecznictwa szpitalnego. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej można jest uzupełnieniem obowiązującej od października ustawy wprowadzającej sieć szpitali.

Powered by WPeMatico