Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza uzupełniający konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, zwanego dalej „Programem”.

I. Cele główne i szczegółowe Programu

Głównym celem Programu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

Cele szczegółowe programu obejmują:

 1. poprawa stanu zdrowia uczestników w zakresie zidentyfikowanych chorób utrudniających posiadanie potomstwa;
 2. podniesienie kwalifikacji i umiejętności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów oraz położnych w zakresie czynników wpływających na występowanie niepłodności oraz wczesnego wykrywania przyczyn niepłodności;
 3. określenie przyczyn niepłodności wśród uczestników;
 4. wzrost jakości udzielanych świadczeń w zakresie kompleksowej diagnostyki niepłodności;
 5. zabezpieczenie płodności wśród pacjentek leczących się z powodów onkologicznych poprzez utworzenie Banku Tkanek Germinalnych.

Dla realizacji celu głównego jak i celów szczegółowych niezbędne jest utworzenie sieci co najmniej 16 referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności.

Do Programu w zakresie utworzenia sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności oraz udzielania kompleksowej diagnostyki niepłodności mogą przystąpić wybrane w drodze konkursu ofert (o którym mowa w art. 48 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) podmioty lecznicze spełniające łącznie następujące wymagania:

 1. jest podmiotem leczniczym, będącym jednocześnie:
  1. podmiotem leczniczym utworzonym przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną, publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, albo
  2. podmiotem leczniczym utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego udostępniającym bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej, publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o ile publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego nie dysponuje własną bazą szpitalną, albo
  3. instytutem badawczym, prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczącym w systemie ochrony zdrowia;
 2. zapewnia lekarzy specjalistów w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, endokrynologii, immunologii klinicznej, urologii, genetyki klinicznej, lekarzy z wiedzą o andrologii oraz położne, a także psychologów;
 3. prowadzi działalność z zakresu leczenia niepłodności co najmniej w następującym zakresie: poradnictwo medyczne, diagnozowanie przyczyn niepłodności, zachowawcze leczenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne;
 4. posiada wykwalifikowaną kadrę wykładowców z doświadczeniem w szkoleniu personelu medycznego;
 5. podejmie się pełnienia funkcji referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności oraz realizacji interwencji szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz położnych w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności oraz interwencji kompleksowej diagnostyki niepłodności.

Podmioty lecznicze spełniające powyższe wymagania będą mogły przystąpić do konkursu ofert zgłaszając swoje potrzeby na zakup dodatkowego sprzętu albo realizację inwestycji w zakresie określonym w Programie tak, aby mogły spełnić wszystkie wymagania stawiane dla ośrodka referencyjnego.

II. Kwota przewidziana na realizację zadania w roku 2017: 29 261 257,00 zł

Zadanie zostanie realizowane poprzez zakup sprzętu i aparatury stanowiącej wyposażenie laboratorium andrologicznego oraz realizację inwestycji w obrębie laboratorium andrologicznego (semiologicznego), koniecznych dla pełnienia funkcji referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności – z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

III. Przedmiot konkursu ofert

Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej, pn. Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020, w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności.

IV. Wykaz składanych dokumentów

 1. Spis przedkładanych dokumentów.
 2. Dane identyfikujące Oferenta, złożone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 3. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 36 i 49 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687, z późn. zm. ), wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa tej ustawy z Krajowego Rejestru Sądowego, zawierający dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień sporządzania oferty lub kopia innego, właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Oferenta.
 4. Numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.), a w przypadku, o którym mowa w art. 104 tej ustawy kopię zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, uwierzytelnioną przez osobę albo osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, radcę prawnego albo adwokata.
 5. Ofertę realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia), zawierającą wskazanie planowanego do zakupu sprzętu, inwestycji oraz zasobów niezbędnych do pełnienia funkcji referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności.

Oferta realizacji zadań będących przedmiotem konkursu składa się z dwóch części:

 1. Planu rzeczowo – finansowego na rok 2017 związanego z realizacją zadania, stanowiącego cz. 1 oferty, zawierającego w szczególności:
 • rodzaj sprzętu, którego zakup planowany jest w ramach realizacji zadania objętego konkursem ofert,
 • rodzaj inwestycji w środki trwałe, koniecznych dla pełnienia funkcji referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności,
 • harmonogram realizacji zadania objętego konkursem ofert,
 • kalkulację kosztów wykonania zadania objętego konkursem, w szczególności uwzględniającą ilości i koszty zakupu sprzętu lub inwestycji w środki trwałe (w zaokrągleniu do pełnych złotych),
 • planowany udział własny w realizacji zadań Programu (min. 20%), wyrażony zarówno kwotowo, jak i procentowo,

b. Opisu zasobów Oferenta zapewniających prawidłowe wykonanie zadania będącego przedmiotem konkursu ofert, stanowiącego cz. 2 oferty, zawierającego w szczególności:

 • wykaz personelu medycznego, w tym: lekarzy specjalistów w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, endokrynologii, immunologii klinicznej, urologii, genetyki klinicznej, lekarzy z wiedzą o andrologii oraz położne, a także psychologów (wykaz ww. osób powinien być złożony wraz z podpisanymi imieniem i nazwiskiem oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2016 r. poz. 922),
 • informację o kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
 • dane dotyczące doświadczenia w wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej związanych z diagnostyką i leczeniem niepłodności.
 1. Oświadczenia, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia, o:
  1. przychodach Oferenta z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskanych w poprzednim roku obrotowym,
  2. przychodach z działalności leczniczej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne, uzyskanych w poprzednim roku obrotowym,
  3. przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań będących przedmiotem konkursu, uwzględniające również działalność spółek względem Oferenta dominujących lub zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639),
  4. posiadaniu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (ze wskazaniem okresu, na jaki umowa została zawarta; jednostki opłacające składkę w ratach zobowiązane są do dołączenia oświadczenia o opłaceniu rat; pozostałe zobowiązane są do podania terminu, w jakim składkę opłacono),
  5. posiadaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przedmiocie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności,
  6. zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
  7. prawdziwości danych zawartych w ofercie,
  8. prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych w ramach umowy w przypadku wyłonienia na realizatora zadania,
  9. prowadzeniu działalności z zakresu leczenia niepłodności co najmniej w następującym zakresie: poradnictwo medyczne, diagnozowanie przyczyn niepłodności, zachowawcze leczenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne,
  10. zobowiązanie do podjęcia się pełnienia funkcji referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności oraz realizacji interwencji szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz położnych w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności oraz interwencji kompleksowej diagnostyki niepłodności.
 2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta, w tym do podpisywania oświadczeń i załączników, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta (jeżeli dotyczy).

 

V. Kryteria oceny merytorycznej

 1. Personel zajmujący się leczeniem niepłodności (0 – 20 pkt).
 2. Kompleksowość świadczeń (0 – 30 pkt.).
 3. Doświadczenie w wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej związanych z diagnostyką i leczeniem niepłodności – liczba wykonanych w 2016 r. następujących świadczeń:
  USG (żeńskich narządów płciowych, nadnerczy, tarczycy), TK (ocena struktur przysadki i OUN), MRI (ocena struktur przysadki i OUN), HSG, HSSG (sono-HSG), histeroskopia diagnostyczna, laparoskopia diagnostyczna, histeroskopia operacyjna, laparoskopia operacyjna, badania genetyczne, badania nasienia (0 – 20 pkt.).
 4. Ocena dostępności geograficznej (0 – 5 pkt.).
 5. Ocena planu rzeczowo-finansowego (0 pkt, 20 pkt, 25 pkt.).

 

VI. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę z całością wymaganych dokumentów należy złożyć w formie pisemnej w kopercie, opisanej – „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności – konkurs uzupełniający dokumenty wymagane od Oferenta”. Z dopiskiem: „oferta konkursowa – nie otwierać”.

Koperta powinna być oznaczona w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Oferenta.
Oferta wraz z całością wymaganych dokumentów powinna być trwale spięta (np. bindowanie, wpięcie w segregator, wpięcie w skoroszyt, grzbiet zaciskowy), zaś wszystkie strony po kolei ponumerowane.

 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2017 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Matki i Dziecka

Miodowa 15; 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu oferty w formie pisemnej do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia (godziny pracy urzędu: od pn. do pt., w godzinach 8.15 – 16.15).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22-53-00-311 lub 22-53-00-315, od poniedziałku do piątku, w godz. 14.30-16.00.

Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i podlegają wyłączeniu od udostępniania innym podmiotom.

Oferty rozpatrywane będą zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.).

 

UWAGA

 1. Ogłaszający, zamieści na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających tych warunków, zawierającą wskazanie braków formalnych oraz informacje o:
 2. 7-dniowym terminie, w którym Oferent może w formie pisemnej uzupełnić braki formalne; bieg terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zamieszczenia listy w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 111 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.));
 3. tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, a w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu;
 4. Ogłaszający zamieści na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia informację o terminie i zasadach uczestnictwa Oferentów w pierwszym posiedzeniu Komisji Konkursowej;
 5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołania konkursu ofert albo unieważnienia konkursu ofert.
 6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych, odwołaniu konkursu ofert albo unieważnieniu konkursu ofert jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 7. Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert oraz w zakresie treści oferty, udzielane będą na pisemny wniosek Oferenta. Wniosek ten może zostać przesłany drogą elektroniczną bez obowiązku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Odpowiedź udzielona zostanie w takiej samej formie w jakiej przekazany zostanie wniosek.
 8. Przystąpienie do konkursu ofert nie jest uwarunkowane wpłaceniem lub zabezpieczeniem wpłaty wadium przez Oferenta.
 9. Ogłaszający zastrzega, że w przypadku Oferentów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie wysokość kwoty dofinansowania ministra właściwego do spraw zdrowia.
 10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do częściowego uwzględnienia oferty (dotyczy wartości środków, o które zabiega Oferent).
 11. W sytuacji, o której mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert wybrani Oferenci prześlą bez osobnego wezwania do siedziby Ogłaszającego (na adres wskazany w treści niniejszego ogłoszenia), wykaz działań, jakie Oferenci planują podjąć w ramach przyznanych środków publicznych.
 12. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów na publiczne zaprezentowanie oferty. Niestawienie się, upoważnionego przedstawiciela Oferenta na to wezwanie, równoznaczne jest z wycofaniem oferty.
 13. Ogłaszający zastrzega, iż nie wszyscy Oferenci, którzy spełnią wymagania, mogą zostać uwzględnieni przy podziale środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania.

Powered by WPeMatico