Ministerstwo Zdrowia ogłasza uzupełniający konkurs ofert na wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

Konkurs skierowany jest do jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji.

Kwota niezaangażowana na realizację Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku wynosi 401 800,00 zł.

Termin realizacji zadania: 1 lipca – 1 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą wspierać realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

 

Tytuły zadań publicznych

 1. Akcja edukacyjna i informacyjna dotycząca obecności alergenów w żywności oraz zagrożeń z tym związanych – 50 000,00 zł.

Oferta powinna uwzględniać opracowanie i wdrożenie akcji edukacyjnej i informacyjnej na temat obecności alergenów w żywności oraz zagrożeń z tym związanych. Oczekuje się, że realizacja programu przyczyni się do rozpowszechnienia informacji na temat ww. zagrożeń wśród jak najszerszego grona odbiorców, co przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej w tym zakresie. Oferent jest zobowiązany do złożenia własnej koncepcji realizacji ww. zagadnienia.

 1. Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej
  w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami – 70 000,00 zł.

Oferta powinna uwzględniać opracowanie  programu edukacyjnego na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej na podstawie ww. programu.  Oczekuje się, że realizacja programu przyczyni się do rozpowszechnienia informacji na temat ww. zagrożeń wśród jak najszerszego grona odbiorców, co przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej w tym zakresie. Oferent jest zobowiązany do złożenia własnej koncepcji realizacji ww. zagadnienia.

 1. Program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy – 200 000,00 zł.

Oferta powinna uwzględniać opracowanie programu edukacyjnego dla osób ze zdiagnozowaną cukrzycą i przeprowadzenie akcji edukacyjnej na podstawie ww. programu wśród tych chorych. Program powinien poruszać w szczególności następujące zagadnienia:

 • Ogólne zasady żywienia chorych na cukrzycę i planowanie posiłków w cukrzycy (znaczenie poszczególnych grup środków spożywczych, składniki pokarmowe,  zapotrzebowanie energetyczne, rozkład  węglowodanów w  diecie, ograniczenia dietetyczne, indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny),
 • Wymienniki węglowodanowe i białkowo-tłuszczowe w praktyce,
 • Znaczenie i sposoby samokontroli cukrzycy,
 • Insulinoterapia: działanie insuliny, rodzaje insulin, profile ich działania, modele  insulinoterapii, technika podawania insuliny, miejsca podawania insuliny, relacja insulina vs. posiłek, wpływ wysiłku fizycznego na zapotrzebowanie na insulinę,
 • Leki doustne w leczeniu cukrzycy,
 • Hipoglikemia i hiperglikemia – definicja, przyczyny, objawy, skutki, postępowanie w zależności od czasu trwania, zapobieganie,
 • Późne powikłania cukrzycy, znaczenie właściwego leczenia i wyrównania cukrzycy oraz odpowiedzialność chorego  w ich zapobieganiu poprzez samokontrolę,
 • Promocja zdrowego stylu życia, znaczenie aktywności fizycznej w leczeniu cukrzycy i utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
 1. Program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów – 81 800,00 zł.

Oferta powinna uwzględniać opracowanie programu edukacyjnego na temat choroby Alzheimera wśród osób chorych i ich opiekunów, a także przeprowadzenie akcji edukacyjnej na podstawie ww. programu wśród tych osób. Program powinien poruszać w szczególności następujące zagadnienia:

 • Zachowania osoby chorej na Alzheimera,
 • Opieka nad chorym w domu,
 • Codzienna pielęgnacja chorego,
 • Bezpieczeństwo chorych i ich opiekunów, w tym: bezpieczny dom, bezpieczny transport środkami komunikacji, kwestie prawne i finansowe;
 • Aktywności usprawniające funkcje poznawcze,
 • Komunikacja werbalna z osobą chorą – czyli jak rozmawiać i jak słuchać?,
 • Możliwości odciążenia opiekunów i sposoby na regenerację psychiczną i fizyczną opiekuna chorego.

 

Formalne warunki przyjęcia zgłoszonej oferty do oceny merytorycznej:

 1. oferta powinna być złożona na właściwym formularzu*, właściwie wypełniona pod względem technicznym (zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się we wzorze formularza), podpisana przez osoby upoważnione oraz zawierać wymagane podpisy i pieczątki;
 2. ostateczny termin złożenia oferty powinien być zgodny z datą wskazaną w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia);
 3. oferent powinien zapewnić nie mniej niż 30% wysokości środków finansowych realizacji zgłoszonego zadania;
 4. oferent powinien przedstawić co najmniej 2 rekomendacje, od dwóch różnych podmiotów, potwierdzające dotychczasowe doświadczenie w zakresie problematyki związanej z treścią zadania;
 5. w przypadku propozycji wydawniczych związanych z realizacją zadania, oferent powinien posiadać wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej;
 6. do oferty należy dołączyć aktualny odpis rejestru, w którym zarejestrowana jest organizacja (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
 7. do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 i 2016 r. (sprawozdania za rok 2015 – wymagane, sprawozdania za rok 2016 – brak sprawozdań nie będzie stanowił o wyłączeniu oferenta z udziału w ocenie formalnej ofert);
 8. w przypadku ofert wspólnych do oferty należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera;
 9. oferta powinna dotyczyć zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
 10. okres realizacji zadania powinien obejmować wyłącznie 2017 r. (1 lipca – 1 grudnia 2017 r.)

Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

 

Kryteria merytoryczne stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. doświadczenie w realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem oferty;
 2. wykonanie zadania przy współudziale wolontariuszy;
 3. kompleksowość realizacji zadania;
 4. szczegółowy opis realizacji zadania wraz z harmonogramem działań, spójny z przedstawionym kosztorysem;
 5. odpowiednie kwalifikacje Kadry oferenta, znajdujące zastosowanie przy realizacji zadania;
 6. sposób realizacji zadania pozwalający na uzyskanie trwałych efektów prowadzonych działań;
 7. liczba osób korzystających z działań przedstawionych w ofercie oraz zasięg terytorialny tych działań;
 8. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, uzasadnienie proponowanych działań oraz opis ich skutków (w jakim stopniu przyjęty przez oferenta sposób działania przyczyni się do rozwiązania istniejącego problemu lub złagodzenia jego negatywnych skutków);
 9. jakość dotychczasowej współpracy z administracją publiczną (w tym rzetelność oraz terminowość wykonywania i rozliczania zadań realizowanych w latach ubiegłych) udokumentowana przez oferenta;
 10. powiązanie zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji z treścią zlecanego zadania publicznego.

 

Informacje dodatkowe:

 1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)- powinny być finansowane przez  Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innych kosztów zadania, których dofinansowanie odbywa się na mocy innych ustaw;
 2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem;
 3. wybór form i sposobów realizacji zadania należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób szkolonych;
 4. z dotacji nie finansuje się szkoleń (czy doszkalania) profesjonalistów;
 5. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata;
 6. przy rozpatrywaniu ofert ma zastosowanie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.);
 7. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z pokryciem wynagrodzenia Kadry odpowiedzialnej za koordynację zadania;
 8. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z pokryciem wynagrodzenia Kadry odpowiedzialnej za obsługę finansową zadania;
 9. oferent musi zapewnić poza ofertą pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem Kadry odpowiedzialnej za obsługę finansowo-księgową i merytoryczną zadania;
 10. przedstawiona kalkulacja kosztów nie może obejmować wydatków związanych z pokryciem opłat za energię, wodę, gaz, internet, sprzątanie, itp.
 11. umowy na realizację zadań będą zawierane po uruchomieniu środków ujętych w rezerwie celowej na realizację współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi.

*Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) wraz z wymaganymi załącznikami.

Uwaga!

Z możliwości składania ofert w ww. konkursie uzupełniającym wyłączone są podmioty, których oferty zostały wybrane do dofinansowania w I etapie konkursu.

 

Termin wyboru ofert: do 5 czerwca 2017 r.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, tj. do dnia 4 maja 2017 r., na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Zdrowia Publicznego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – postępowanie uzupełniające [należy podać numer i nazwę Programu”.

Powered by WPeMatico