W ramach „Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020” rozpoczęliśmy realizację programu, który ma na celu profilaktykę zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Chcemy wspierać szkoły i placówki oświatowe w prowadzeniu przez nie interwencji kryzysowej.

Jakie są cele programu

Ma on zwiększyć wiedzę i skuteczność profilaktyki i działań prewencyjnych, które podejmują dyrektorzy szkół, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie i rodzice związani z tą problematyką. Będzie to skuteczne i systemowe wsparcie szkół oraz placówek oświatowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów i ich rodziców.

Na czym polega

Zadanie polega na opracowaniu programu szkolenia, którego zakres obejmie zagadnienia ochrony zdrowia psychicznego uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Program szkolenia będzie uwzględniał aktualną wiedzę naukową i praktyczną z zakresu psychologii (w szczególności psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz interwencji kryzysowej).

Powstanie we współpracy ze specjalistami z zakresu psychiatrii, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i socjologii.

W ramach programu zostaną przygotowane m.in.:

  • arkusze obserwacji ucznia oparte na modelu biopsychospołecznym,
  • bezpłatne materiały edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla uczestników szkoleń z I etapu.

I etap

Program będzie merytoryczną bazą do prowadzenia szkoleń dla:

  • przedstawicieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
  • przedstawicieli publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach.

II etap

Przeszkoleni uczestnicy I etapu przeprowadzą kaskadowe szkolenia:

  • rad pedagogicznych (co najmniej 2),
  • nauczycieli szkół i placówek systemu oświaty oraz rodziców.

Badanie potrzeb edukacyjnych

Przygotowanie programu szkolenia poprzedzi ogólnopolskie, dwuetapowe badanie potrzeb edukacyjnych. Zbierzemy opinie dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole, uczniów i wychowanków, rodziców z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów.

Co chcemy osiągnąć

Szacujemy 40% wzrost kompetencji wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów i wychowanków wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkole lub placówce oraz rodziców. i opiekunów.

Współpraca i realizacja

Zadania i cele ich realizacji w szkołach i placówkach oświatowych zostały określone we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zadanie realizuje – wyłoniony w drodze konkursu – Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Powered by WPeMatico